مصوبه های شورا در نشست مورخ 9/11/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 9/11/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نامه شماره 34215-7/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3479 اصلی بخش دو کرمان واقع در خیابان 17 شهریور که 5/4 دانگ آن متعلق به ، شهروندان محترم ، خانم منوره حاجی زاده محمدنصیرخانی و آقایان : ابراهیم و محمد علی جعفری آبگرمی و 5/1 دانگ آن متعلق به ، شهروندان محترم ، آقایان : علی و مرتضی جعفری آبگرمی به مساحت کُل 5/176 مترمربع ، با 5/72 مترمربع ساختمان تیرآهنی مسکونی و 5/36 مترمربع ساختمان تیرآهنی تجاری و 30 مترمربع بنای تجاری گنبدی و 15% حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي
-/000/295/972 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گرددد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه های شماره 1068-30/10/89 و 461-31/4/89 – موضوع نامه شماره 13658-6/5/89 شهرداری – تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي شش دانگ پلاک مزبور که 5/1 دانگ آن ، به ارزش کارشناسی -/751/073/243 ریال و 5/4 دانگ به ارزش کارشناسی -/250/221/729 ریال تعیین گردیده است ، قطعه زمین شماره
26 به مساحت 190 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/270/333/215 ریال به

آقایان : علی و مرتضی جعفری آبگرمی ، به ازای 5/1 دانگ مسیری ، قطعه زمین شماره 386 به مساحت 290 مترمربع از قطعه زمین های نقشه تفکیکی واقع در ضلع شرقی پارک شهید باهنر از پلاک ثبتی 2968 اصلی بخش 3 کرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/348 ریال به ازای 5/4 دانگ مسیری به مالکان آن ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/481/740/27 ریال در وجه آقایان : علی و مرتضی جعفری آبگرمی و مبلغ -/250/221/381 ریال در وجه خانم منوره حاجی زاده محمدنصیرخانی و آقایان : ابراهیم و محمدعلی جعفری آبگرمی پرداخت نمايد. لازم است که 5/1 و 5/4 دانگ یک جا تملک شود.

2- نامه شماره 32926-26/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت مطرح گردید. نظر به این که شهرداری از حق قانونی ، مصوب در ماده 12 قانون شوراها در مهلت تعیین شده ، استفاده و به مصوبه شماره 1847-14/10/89 اعتراض کرده است ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که در صورتی که تقاضای شرکت مهندسی آب و فاضلاب ، مباین با ماده 101 قانون شهرداری ها و مصوبه های شورای عالی شهرسازی است از اجرای آن امتناع گردد.

3- نامه شماره 33564-2/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. در جهت اجرای سی و دو پل روگذر عابر پیاده با استفاده از بخش خصوصی ، موافقت گردید  که مبلغ -/000/000/4 هزار ریال از ردیف 3031009108 با عنوان اجرای پل های هوایی کسر و مبلغ -/000/000/1 هزار ریال به ردیف 3031009107 با عنوان اجرای پل های ورودی معابر و همچنین مبلغ -/000/000/3 هزار ریال به ردیف 3050409102 با عنوان تکمیل و اجرای خیابان های سطح شهر اضافه گردد و در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 168-447م-20/10/89 فرمانده محترم پایگاه سوم رزمی هواپیمایی نزاجا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با انجام هماهنگی لازم با سازمان تاکسیرانی در رفع مشکل ساکنان منازل سازمانی محدوده هوانیروز اقدام شود.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2099-29/10/89 تعدادی از ساکنان کمربندی شرقی ، کوچه علی بن ابیطالب ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به حسن مشارکت این شهروندان محترم در شن ریزی کوچه و لزوم حفظ و رعایت بهداشت ، اقدام لازم جهت جمع آوری زباله های آن کوچه انجام شود و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 169-447م-20/10/89 فرمانده محترم پایگاه سوم رزمی هواپیمایی نزاجا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با انجام هماهنگی لازم با سازمان اتوبوسرانی در رفع مشکل ساکنان منازل سازمانی محدوده هوانیروز اقدام شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2100-29/10/89 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 2 خیابان شهدا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که جهت ترمیم و لکه گیری آسفالت کوچه مزبور اقدام گردد.

8- بر حسب مذاكراتی که در نشست مورخ 9/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي انجام شد ، نامه شماره 249/4299/89 مورخ 13/10/89 رئیس محترم هیأت مدیره و انجمن صنفی بیمه البرز استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با اخذ تدبیر مناسب ، ابتدا شرکت های بیمه ، درجه بندی نمایندگان خود را به شهرداری اعلام نمایند و سپس بر اساس آن درجه بندی ، وصول بهای خدمات شهری انجام گیرد.

9- نامه شماره 33557-2/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با تغییرات ذیل در بودجه سال جاری موافقت گردید :

 

ردیف

شرح

مبلغ کسر شده به
هزار ریال

مبلغ اضافه شده به هزار ریال

3030109102

لکه گیری و ترمیم معابر شهری

-/000/500/2

 

3030109103

زیرسازی و آسفالت معابر شهری

-/000/000/5

 

3030209101

پیاده روسازی

 

-/000/500/4

3030109101

جدول گذاری سطح شهر

 

-/000/000/3

جمع

-/000/500/7

-/000/500/7

لازم است که مبالغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار شود.

10- نامه شماره 34219-7/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 51-125 فرعی از 3557 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای مسعود زندی ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت 25/107 مترمربع با 5/169 مترمربع ساختمان اسکلت فلزی و 99 مترمربع تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/570/984 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1074-3/11/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 72 ، 73 و 74 هر کدام به مساحت 40/193 مترمربع و قطعه شماره 64 به مساحت 03/177 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/468/921 ریال به آقای مسعود زندی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/102/63 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

11- نامه شماره 34217-7/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 36 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای مجید کاظم زاده خبیصی به وکالت آقای غلامرضا سیف الدینی خبیصی ، واقع در خیابان شهدای پیرانشهر ، کوچه شماره 10 ، به مساحت 5/144 مترمربع با 34 مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی و 5/30 مترمربع ساختمان تیرآهنی مسکونی و 5/8 مترمربع بنای ایرانیت تجاری ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/000/241 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره1081-4/11/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 54 به مساحت 33/193 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/000/663/212 ریال به آقای مجید کاظم زاده خبیصی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/337/28 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 32704-2/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. نظر به این که ، شهروندان محترم ، آقایان : سیدرهی عالم زاده و حسن زند مبلغ -/000/200/1 هزار ریال نقد و مبلغ -/000/800 هزار ریال به صورت چک بابت عوارض حذف پارکینگ به منطقه سه شهرداری پرداخت کرده اند ، به شهرداری اعلام گردد که مبلغ نقد ، با رعایت ضوابط مربوط به مشارالیهما پرداخت گردد و چک تحویلی نیز برگشت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.