مصوبه های شورا در نشست مورخ 2/11/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 2/11/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نامه شماره 33571-2/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی با حضور آقای احمدی ، معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری ، مطرح گردید و با پایدار کردن مبلغ -/000/400/1 هزار ریال در بودجه سال 1390 ، در قالب تهیه طرح های معماری و محاسباتی و توجیهات دیگر تا ارایه به بانک مرکزی و وزارت کشور موافقت گردید. هدف از پیشنهاد شهرداری ارایه خدمات مشاوره به منظور امکان سنجی فنی و مالی احداث پارکینگ طبقاتی و واحدهای تجاری در بلوک جنب بازار مظفری و بلوک پشت مسجد الرسول شهر کرمان و تهیه طرح توجیه اقتصادی و ارایه خدمات مشاوره و اجرای انتشار عرضه اوراق مشارکت برای دو پروژه مذکور توسط مشاور ذی صلاح است.

2- نامه شماره 32261-20/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ملک دارای سند عادی ، شهروند محترم ، خانم نسرین وزیری نسب ، واقع در خیابان شهدا ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 41 مترمربع با 60/43 مترمربع تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/080/249 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 993-8/10/89 تدوين شده است و به ازای تملک قطعی ملک ، با واگذاري قطعه زمین شماره 65 ، به مساحت 09/177 مترمربع از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/499/265/227 ریال به خانم نسرین وزیری نسب ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/501/814/21 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

3- نامه شماره 32893-26/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ملک دارای سند عادی ، شهروند محترم ، خانم اقدس وزیری نسب ، واقع در خیابان شهدا ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 44 مترمربع با 60/46 مترمربع ساختمان تیرآهنی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، به ارزش كارشناسي -/000/020/267 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 992-8/10/89 تدوين شده است و به ازای تملک قطعی ملک ، با واگذاري قطعه زمین شماره 70 ، به مساحت 200 مترمربع از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/250 ریال به خانم اقدس وزیری نسب ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/020/17 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

4- نامه شماره 33338-29/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با عنایت به حکم صادرة دادگاه و توافقنامه شماره 26393-20/8/89 ، موافقت گردید که به ازای تعریض 5/129 مترمربع از پلاک شماره یک فرعی از 315 اصلی بخش یک کرمان واقع در خیابان فلسطین ، در حال حاضر مبلغ -/000/000/500 ریال نقد به ، شهروندان محترم ، آقای علی رضا صعصعی و خانم رویا ارجمند با رعایت ضوابط مربوط پرداخت شود و به ازای باقی ماندة مبلغ ، پروانه ساختمانی صادر گردد.

5- نامه شماره 32256-20/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 70 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای عباس مالکی مقدم به وکالت آقای حسین جزینی زاده ، واقع در شهرک قائم ، قطعه زمین شماره 32 ، به مساحت 222 مترمربع ، به ارزش كارشناسي -/000/400/155 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 991-8/10/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 157 به مساحت 199 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/000/920/214 ریال به آقای عباس مالکی مقدم ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمين های عوض و معوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/520/59 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

6- نامه شماره 33527-2/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ آپارتمان با پلاك ثبتي شماره 77 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان ، مربوط به قطعه زمین شماره 22 واقع در شهرک قائم ، متعلق به ، شهروند محترم ، آقای محمدجواد سالمی ، به مساحت 55/55 مترمربع ساختمان با بنای اسکلت فلزی ، به ارزش كارشناسي -/000/300/333 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1053-28/10/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 39 به مساحت 20/189 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/207/953/286 ریال به آقای محمدجواد سالمی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/793/346/46 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

7- نامه شماره 32252-20/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر شش دانگ قطعه زمین شماره 33 ، به شماره ثبتی 8942 فرعی مجزا شده از پلاک های ثبتی 8754 و 3968 اصلی بخش دو کرمان ، واقع در شهرک قائم به مساحت 176 مترمربع ، متعلق به ، شهروند محترم ، جانباز آقای حسن پورمحی آبادی در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 963-30/9/89 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 3721/820/16020 مورخ 3/3/88 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک مسیری ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 50 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 از اراضی واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو به مساحت 200 مترمربع به نامبرده ، به صورت تهاتر ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد.

8- نامه شماره 33304-29/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 3579 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ورثة مرحوم تابنده حسنی کبوترخانی به وکالت خانم مریم حسنی کبوترخانی ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت 187 مترمربع با 82 مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی ، به ارزش كارشناسي -/000/500/359 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1041-26/10/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 144 به مساحت 90/188 مترمربع و قطعه زمین شماره 149 به مساحت 57/186 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/127/394 ریال به ورثه قانونی نامبرده ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان موظف است مبلغ -/000/627/34 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

9- نامه شماره 33526-2/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 53 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای علی رضا عسکریان رئیس آبادی ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت 92 مترمربع با 92 مترمربع ساختمان تیرآهنی ، به ارزش كارشناسي -/000/600/303 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1054-28/10/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 7 به مساحت 80/180 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره ب/ص/296/88 مورخ 16/2/88 واقع در خیابان 17 شهریور ، به ارزش کارشناسی -/000/936/301 ریال به آقای علی رضا عسکریان رئیس آبادی  ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/664/1 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

10- نامه شماره 33303-29/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ملک دارای سند عادی ، شهروند محترم ، آقای احمد حسنی کبوترخانی ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت 5/123 مترمربع با 40 مترمربع گنبدی ، به ارزش كارشناسي -/000/400/484 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 948-23/9/89 تدوين شده است و به ازای تملک قطعی ملک ، با واگذاري قطعه زمین شماره 4 ، به مساحت 250 مترمربع از قطعه زمين هاي تفکیکی واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/475 ریال به آقای احمد حسنی کبوترخانی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/400/9 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

11- نامه شماره 33305-29/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 21 فرعی از 3513 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، خانم عزت عسکری ، واقع در خیابان شاهزاده محمد ، به مساحت 1361 مترمربع با 308 مترمربع ساختمان تیرآهنی ، با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/100/429/1 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1044-28/10/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه
زمین های شماره
173 ، 143 ، 174 ، 153 ، 180 ، 189 و 188 ، جمعاً به مساحت 99/1436 مترمربع از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/134/850/426/1 ریال به خانم عزت عسکری ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/866/249/2 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی و استماع توضیحات حجت الاسلام حسینی ، معاون محترم حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با کلیات طرح همایش پیاده روی مورخ دو اسفندماه سال جاری موافقت می شود. ضروری است در جزییات اقدام با شورا هماهنگ شود.

13- نامه شماره 31066-26/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید و در جهت کمک به اماکن مذهبی ، با پرداخت مبلغ -/000/468/3 ریال از محل اعتبار ردیف 416609-100 به مسجد امام هادی واقع در خیابان 24 آذر موافقت گردید.

14- نامه شماره 33507-30/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید و در جهت ممانعت از ایجاد وقفه در امور تنظیف نواحی مختلف منطقه سه ، با پیشنهاد مندرج در نامه شماره 31343-11/10/89 شهرداری ، بر مبنای همان قیمت قبل پیمانکار و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

15- نامه شماره 33453-30/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید و به منظور تسریع در اجرای پروژة تقاطع های غیر هم سطح شهر و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری ، با پیشنهاد مناقصة محدود انتخاب پیمانکار موافقت گردید.

16- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي ، نامه شماره 2054-25/10/89 ، شهروند محترم ، آقای رمضان سالارمحمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که ماندة قطعه زمین مسیری واقع در بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل سه قابل صدور پروانه ساختمانی مسکونی نیست ، موافقت می شود که کٌل ملک تملک شود.

17- نامه شماره 31333-20/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با پرداخت مبلغ دو میلیون ریال از محل ماده 16 به زیارتگاه شیخ شهاب الدین موافقت گردید.

18- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي ، نامه شماره 2046-23/10/89 ، شهروند محترم ، آقای حسین ترابی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که نامبرده توجیه شود که اگر بخواهد از تخفیف بهمن ماه بهره مند شود ، تقسیط بدهی امکان ندارد ، امّا در عین حال ، با توجه به وضعیت خاص زندگی ایشان ، موافقت گردید که در صورت اصرار در اقساط ، مبلغ بدهی در 36 ماه و بدون دریافت وجه نقد تقسیط گردد.

19- نامه شماره 32943-26/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 31891-15/10/89 شهرداری کرمان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمان به منظور معاینه ادواری کارگران شهرداری موافقت گردید.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2044-22/10/89 تعدادی از ساکنان شهرک خواجو ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص شهرک ، در سال جاری زیرسازی معابر آن محدوده به انجام رسد و آسفالت شهرک نیز در بودجه پیشنهادی پیش بینی شود ، بدین امید که در سال آینده صورت تحقق یابد.

21- با توجه به شکواییه نامه تعدادی از ساکنان شهرک خواجو در خصوص کمبود روشنایی در آن شهرک ، با مدیر محترم شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان مکاتبه و اعلام گردد که در جهت تحقق این خواسته اقدام گردد و این شورا را از حاصل هر گونه اقدام مطلع نمایند.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون بودجه و امورحقوقی ، نامه شماره 1946-12/10/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا ارجمند عسکری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در عوارض سالیانه کسب ممکن نیست ، مبلغ عوارض ، با رعایت ضوابط مربوط تقسیط گردد.

23- نامه شماره 24549-8/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح گردید و با توجه به این که ملک مورد ادعای ، شهروند محترم ، آقای علی اسدی خانوکی دارای سند عادی ( دستی ) است ، به شهرداری اعلام گردد که بر مبنای مفاد مجوز صادره شماره 1478-18/8/89 این شورا اقدام گردد.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1945-12/10/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس صادقی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به این شهروند محترم ، از اداره اوقاف راجع به قطعه زمین شماره 12 نقشه تفکیکی شماره 746/2-27/1/82 مجدداً استعلام گردد تا در صورت نبود مانع قانونی اقدام لازم جهت صدور پروانه ساختمان انجام گیرد.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1561-17/8/89 ، شهروند محترم ، آقای ابراهیم یگانگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به سابقه مسیری بودن و کوچکی و مثلثی شکل بودن باقی مانده زمین و مجاورت لچکی با آن قطعه زمین ، موافقت می گردد که در جهت مساعدت به نامبرده ، قطعه لچکی با نرخ کارشناسی به ایشان واگذار شود.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2003-16/10/89 ، شهروند محترم ، خانم صدیقه ضیا فروغی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، میزان مسیری به دقت محاسبه شود و سایر اقدامات نیز با رعایت ضوابط مربوط و نظر مساعد انجام شود.

27- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 2/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي ، نامه شماره 2101-29/10/89 ، شهروند محترم ، آقای نوشیروان خضری مقدم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع عوارض خدماتی مغازه های محدودة چهارراه مطهری ( احمدی ) ، بررسی و مطابق مقررات اقدام نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *