مصوبه های شورا در نشست مورخ 19/11/89 شورا

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 19/11/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نامه شماره 32569-26/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید و مقرر شد که لازم است که هر گونه اقدام در خصوص ملک موردنظر ، شهروند محترم ، آقای علی حمزه ای با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی و با توجه به مکاتبات سابق در خصوص حسابرسی سال های 1385 ، 1386 ، 1387 و 1388 شهرداری مرکز ، شهرداری های مناطق یک ، دو ، سه و چهار و همچنین 13 سازمان تابعه ، یک نسخه متن قرارداد تنظیم شده و تصویر نامه شماره 2184-16/11/89 ، شهروند محترم ، آقای عنایت الله سلاجقه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به استماع توضیحات مشارالیه و آقای محمد فروغی ، معاون محترم اداری و مالی شهرداری ، با انعقاد قرارداد حسابرسی ، با مبلغ -000/000/450 ریال موافقت گردید. لازم است که یک نسخه از قرارداد تکمیل شده ، جهت اطلاع به این شورا ارسال گردد.

3- نامه شماره 32269-20/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/11/89 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به توضیح آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، به شهرداری اعلام گردد که با اجرای قرارداد مشارکت در ساخت و بهره برداری تابلوهای الکترونیکی ( تلویزیون های شهری ) با 6 شرکت برگزیده در فراخوان در مکان های : شرق پارک مطهری ، بلوار جمهوری ، سه راه هوانیروز ، چهارراه بهداری ، چهارراه حافظ ، سه راه سیلو ، میدان شهدا و چهارراه فرهنگیان موافقت گردید. در خصوص قرارداد با شرکت سروش لازم است که مدت زمان بهره برداری از 8 به 7 سال اصلاح گردد.

4- نامه شماره 32523-26/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و با اجرای مصوبة مورخ 15/10/89 کمیسیون ماده پنج شهر کرمان مربوط به اصلاح کاربری قسمتی از طرح تفصیلی شهرک خواجو موافقت گردید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2086-28/10/89 ، شهروند محترم ، آقای عرب زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص ایشان و این که نامبرده در زمان تعریض خیابان فردوسی همکاری کرده و پروانه ساختمان شماره 5298-3/7/86 نیز در تهاتر با مقدار مسیری صادر شده است ، لذا موافقت گردید که پروانه ساختمان بدون اخذ وجه مابه التفاوت و با رعایت دیگر ضوابط مربوط ، به مدت یک سال تمدید گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2076-26/10/89 ، شهروند محترم ، آقای جواد روح اللهی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که مشارالیه در واگذاری باقی مانده ملک مسیری واقع در حد فاصل میدان قرنی و چهارراه طالقانی به شهرداری ، رضایت ندارد ، هر گونه اقدام جهت تملک ، صرفاً در وسعت همان بخش مسیری انجام گیرد و از تملک باقی مانده صرف نظر شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2052-25/10/89 ، شهروندان محترم ، ورثه شهید اصغر محمدی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به توضیح آقای مهندس ایلاقی ، شهردار محترم منطقه دو ، امید است که مشکل مشارالیهم با موقوفه مسجد جامع به نحو مطلوب حل شده باشد ، که در این صورت موضوع به اطلاع ایشان رسانده شود ، در غیر این صورت با توجه به برگ اجرائیه شماره 2300418/86-6/10/89 دستور فرمایند که اقدام عاجل در رفع مشکل به عمل آید.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2137-6/11/89 ، شهروندان محترم ، آقایان : علی و محمد نبی پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که اعتراض ایشان از طریق تجدیدنظر خواهی در کمیسیون ماده صد قابلیت پیگیری خواهد داشت ، در خصوص مقدار مسیری ملک واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب) ، در صورتی که از زمان اجرا تاکنون ، امتیاز خاصی به ایشان تعلق نگرفته است ، آن مقدار محاسبه و از بدهی کسر گردد.

9- نامه شماره 23621/1-10/11/89 استاندار محترم کرمان ، که متضمن اعلام بررسی کارشناسانه لایحه پیشنهادی شماره 29965-27/9/89 شهرداری است که قبلاً طی نامه شماره 1964-13/10/89 به تصویب این شورا رسیده است ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نسبت به اعلان عمومی مفاد آن لایحه ، در روزنامه های محلی و کثیرالانتشار و اجرا از ابتدای سال 1390 اقدام گردد.

10- با توجه به نامه شماره 1903-28/10/89 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 2178-14/11/89 رئیس محترم هیأت مدیرة شرکت طارق طیب احرار ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که مبلغ وثیقه شدة شرکت مزبور تا این تاریخ هنوز ضبط نشده است و همچنین با توجه به وضعیت خاص اعضای آن شرکت که دو نفر آنان از آزادگان عزیز و یک نفر از جانبازان انقلاب اسلامی اند ، موافقت گردید که مبلغ ضمانت ، به آن شرکت برگشت گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/11/89 شورای عمومی ، نامه شماره 2056-26/10/89 ، شهروند محترم ، خانم ویدا غفاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت تحقق تقاضای ایشان به منظور صدور پروانه ساختمان در محدوده اراضی حسن آباد ، مجاور بلوار امام حسن ، بر مبنای نظر نقشه بردار شهرداری ، اقدام ثانوی جهت صدور پروانه ساختمان انجام گیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2050-25/10/89 ، شهروند محترم ، خانم ساره حسن زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس توافقنامه فی ما بین مالکین و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام لازم صورت گیرد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2065-27/10/89 تعدادی از ساکنان کوچه شمالی 1 و شرقی 1 خیابان شهید نامدار محمدی غربی واقع در خیابان امام جمعه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به حساسیت موضوع و عدم تأمین پارکینگ و اعتراض ساکنان املاک مجاور ، در رفع مشکل اقدام گردد.

14- نامه شماره 34980-16/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 3467 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای غلامحسین قابلی به وکالت خانم میترا عظیمی ، واقع در خیابان انقلاب ، به مساحت 830 مترمربع با 344 مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی و 120 مترمربع ساختمان تیرآهنی تجاری ، جمعاً به ارزش كارشناسي
-/000/600/915/3 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1101-11/11/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 1 الی 7 ، از نقشه تفکیکی واقع در انتهای بلوار رضوان
به مساحت 48/1056 مترمربع و قطعه زمین های شماره 99 و 34 ، از نقشه تفکیکی شماره 17094/3-20/9/89 واقع در ضلع شرقی پارک شهید باهنر از پلاک ثبتی شماره 2968 اصلی بخش سه کرمان ، به مساحت 20/693 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/682/906/3 ریال به آقای غلامحسین قابلی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/918/8 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *