مصوبه های شورا در نشست مورخ 25/10/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- با توجه به مباحث مطرح در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شورای عمومی ، نامه شماره 2019-19/10/89 ، شهروند محترم ، آقای محسن کامیابی به شهرداری کرمان ارسال گردد.  با توجه به ادعای مشارالیه که طرح پارکینگ عمومی روی ملکی پیش بینی گردیده که امکان عملی آن ناممکن ، یا حداقل بسیار مشکل است ، شهرداری پس از بررسی ، در صورتی که اختصاص پارکینگ را در آن مکان مناسب نمی داند از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً اعلام شود که این شورا با کاربری موجود بر ملک مزبور مخالف است.

2- نامه شماره 29664-28/9/89 شهرداری کرمان در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شورای عمومی مطرح گردید و با اجرای صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 16/6/89 شامل 29 بند ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 30894-7/10/89 شهرداری کرمان در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شورای عمومی مطرح گردید. با توجه به اعلان دریافت مبلغ -/000/000/5 هزار ریال از محل کمک وزارت کشور ، جهت اجرای طرح عمرانی محدوده ابتدای جاده تهران ، بدین وسیله با تغییراتی به شرح ذیل :

 

ردیف

شرح

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

3031109101

بهبود وضعیت ورودی های شهر

-/000/000/5

 

3030109101

جدول گذاری سطح شهر

 

-/000/000/1

3020109101

اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی

 

-/000/000/2

3030109104

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

-/000/500

3050409102

تکمیل و اجرای خیابان های سطح شهر

 

-/000/500/1

 

 

-/000/000/5

-/000/000/5

 

در بودجه مصوب سال جاری موافقت گردید. لازم است که آن ارقام در متمم بودجه پایدار گردد.

4- نامه شماره 32240-20/10/89 شهرداری کرمان در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به این که شرکت آسا گستر ایرانیان بهره بردار جایگاه های CNG     به تعهد خود عمل نکرده است و بدین جهت قرارداد منعقد لغو گردیده و یک فقره ضمانت نامه بانکی آن شرکت نیز به مبلغ -/000/000/1 هزار ریال ضبط شده است ، مقرر شد که با پیشنهاد شهرداری به منظور افزودن مبلغ -/000/000/2 هزار ریال به درآمد ردیف 0603004 با عنوان ضبط سپرده های معاملات شهرداری و اختصاص آن به پروژه ای با عنوان تعمیر و تجهیز جایگاه های CNG     به شماره 3080509101 موافقت گردد.

5- بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شورای عمومی انجام شد و در جهت توسیع استفادة تعداد بیشتر شهروندان از موارد پیش بینی شده در مجوز شماره 1838-2/10/89 ، بدین وسیله موافقت می شود که اشخاصی که از آن شهرداری طلب کارند ، در صورتی که خود آن شخص ، با مدارک مثبته لازم ، به شهرداری مراجعه نماید ، از تخفیف های سه ماهة پایان سال ، برخوردار شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست فوق العاده مورخ 25/10/89 شورای عمومی ، نامه شماره 1973-14/10/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا نکوفر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اعتراض نامبرده به رأی صادره کمیسیون ماده صد ، پرونده نامبرده به کمیسیون تجدیدنظر ارسال شود. به امید این که تخلف ساختمانی ملک مورد نظر واقع در شهرک نیکزاد ، قطعه 12 ، مجدداً بررسی و از این شهروند محترم رفع ابهام گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.