مصوبه های شورا در نشست مورخ 26/11/89 شورا

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 26/11/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2187-17/11/89 تعدادی از ساکنان انتهای بلوار رضوان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وقوع فصل زمستان و نزول مکرر باران ، در ممانعت از خسارت وارد به ساکنان بخش اُخرای بلوار رضوان ، تدبیر لازم به عمل آید تا رضایت این شهروندان محترم حاصل آید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2155-10/11/89 ، شهروند محترم ، خانم مریم شیخ اکبری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص زندگی نامبرده و در جهت تحقق خواسته ، موافقت می شود که حداکثر مساعدت از محل ماده 17 ، به صورت غیر نقدی در حق ایشان مبذول گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2199-19/11/89 ، شهروند محترم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ادعای فرو ریختن بخشی از ساختمان ملک واقع در انتهای کوچه رشید فرخی واقع در محدوده طاهرآباد رسیدگی شود و در صورت صحت ، اقدام لازم در خصوص پرداخت خسارت بر مبنای ضوابط انجام گیرد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2207-20/11/89 ، شهروند محترم ، خانم فخری فرهادی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت نامبرده ، بر مبنای نامه ارسالی شماره 794-22/4/87 پاسخ این شورا ایفاد گردد و در صورتی که در خصوص سه قطعه مجاور ملک موردنظر مشارالیها قبلاً اقدام شده است ، در صورت وجود تشابه بر همان اساس اقدام گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2185-16/11/89 ، شهروند محترم ، آقای رضا ثابت قدم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مطالب مرقوم در نامه ، در صورت رضایت همسایگان مجاور از تخریب راه پله های ملک موردنظر مشارالیه واقع در کوچه شماره 27 خیابان مدیریت با تمهید مناسب تبرئه گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2183-16/11/89 ، شهروند محترم ، آقای حسن جباری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت مساعدت به نامبرده ، موافقت می شود که مشارالیه با توجه به تعریضی که انجام داده است ، بتواند از امتیاز پیش آمدگی ساختمان ، هم تراز و یکسان با ساختمان های همسایه های مجاور ( طرفین ) بدون پرداخت وجه اضافه استفاده نماید.

7- با توجه به نامه شماره 2019-27/10/89 ، بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2200-20/11/89 ، شهروند محترم ، آقای محسن کامیابی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به اقدامات نامبرده ، پاسخ استعلام مربوط به انشعابات شرکت های خدماتی همچون آب و برق و … با رعایت ضوابط ایفاد شود و هر گونه اقدام در خصوص طبقة مازاد بر پروانه ، منوط به نظریه کمیسیون ماده پنج خواهد بود.

8- با توجه به نامه شماره 1123-16/6/89 و با توجه به مباحث مطرح در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2195-18/11/89 ، شهروند محترم ، خانم صدیقه ملکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در ارسال پرونده ملک مورد نظر مشارالیها به کمیسیون ماده پنج تسریع گردد.

9-  برحسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 2198-19/11/89 ، شهروند محترم ، آقای نعمت الله یزدی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 ( مربوط به انشعاب گاز ) این شورا اقدام شود.

10- نامه شماره 34774-12/11/89 شهرداری کرمان مطرح شد. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 1 فرعی از 3481 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروندان محترم ، آقایان : رحیم مقدسی و سعدالله سربندی به وکالت آقایان : حسین و علی علینقی لنگری ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 327 مترمربع با 2/217 مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی و تجاری با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/320/958 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1088-7/11/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 249 ، 250 ، 251 و 252 ، جمعاً به مساحت 79/1092 مترمربع ، از قطعه زمين هاي تفکیکی واقع در ضلع شرقی پارک شهید باهنر از پلاک ثبتی شماره 2968 اصلی بخش سه کرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/790/092/1 ریال به آقایان : رحیم مقدسی و سعدالله سربندی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، نامبردگان موظف اند مبلغ -/000/470/134 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

11- نامه شماره 28429-20/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که در خصوص بخش مسیری ملک مورد ادعای ، شهروند محترم ، آقای علی رضا سلیمی ، بر اساس مصوبه شماره 1478-8/8/89 ( در خصوص اسناد دستی ) این شورا اقدام شود.

12- نامه شماره 34464-10/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به این که ، شهروند محترم ، آقای ماشاالله ابراهیمی ، از کارگران تنظیف شهرداری ، در حین انجام کار از ناحیه سر مصدوم شده و هم اکنون در بیمارستان است ، با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به نامبرده از محل اعتبار ردیف 417701-100 ، به ازای دریافت اسناد مثبته و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

13- نامه شماره 35158-18/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر مبلغ -/000/000/6 هزار ریال از ردیف 3030109103 با عنوان زیرسازی و آسفالت معابر و افزودن مبلغ مزبور به ردیف 3030309101 با عنوان اجرای تقاطع های غیر هم سطح موافقت گردید. لازم است مبالغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار شود.

14- نامه شماره 33086-12/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال کتاب های خریداری کردة استانداری کرمان از مرکز کرمان شناسی ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 موافقت گردید. همچنین پیگیری شود تا مبلغ پرداخت شده را ، استانداری محترم جبران نماید.

15- نامه شماره 34773-12/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی ، 428 مترمربع عرصه از حد شرق و جنوب و 5/75 مترمربع اعیانی شامل 5/62 مترمربع بنای تجاری و 13 مترمربع اتاق نگهبانی از شش دانگ ملک اداره دارایی کرمان ، به شماره ثبتی 1658 ، به ارزش کارشناسی -/000/400/318/3 ریال ( با احتساب حیاط سازی ) در مسیر اجراي طرح تعریض خیابان های معلم و قدس قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 21767-10/7/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي بخش مسیری ، به ازای واگذاری قطعه زمین های شماره 102 ، 103 و 127 الی 133 و 236 از نقشه تفکیکی شماره 1127/882-21/7/88 ، جمعاً به مساحت 74/2588 مترمربع ، به ارزش کارشناسی
-/000/732/309/3 ریال به اداره دارایی کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، آن شهرداری معادل مبلغ -/000/668/8 ریال خدمات ، بر اساس درخواست اداره دارایی در اختیار آن اداره قرار دهد.

16- نامه شماره 35492-20/11/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 5 فرعی از 3524 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، خانم درخشنده حراج چی ، واقع در خیابان شهدای پیرانشهر ، به مساحت 100 مترمربع ، به ارزش كارشناسي -/000/000/120 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1099-10/11/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 145 به مساحت 50/138 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به ارزش کارشناسی -/621/266/129 ریال به خانم درخشنده حراج چی، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/621/266/9 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

17- نامه شماره 30487-6/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/11/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که در خصوص بخش مسیری ملک آقای مهدی جعفری واقع در خیابان دستغیب ، بر اساس مصوبه شماره 1478-8/8/89 ( در خصوص اسناد دستی ) این شورا اقدام شود.

18- نامه شماره 35169-18/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/11/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 33395-29/10/89 شهرداری مرکز و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور لکه گیری و ترمیم معابر موافقت گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *