مصوبات سال 97

مصوبات جلسه 97/12/19

1-نامه شماره 221371-17/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که کلیت بودجة پیشنهادی شهرداری شامل بودجة شهرداری مرکز ... ادامه مطلب