مصوبات سال 93

مصوبات جلسه 93/10/21

1- نامه شماره 135709-6/10/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/10/93 کمیسیون برنامه و ... ادامه مطلب