مصوبه های شورا در نشست مورخ 21/10/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 21/10/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

  1- نامه شماره 30790-6/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/10/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 25102-10/8/89 شهرداری مرکز و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان به منظور نگهداری ، اداره ، زیباسازی ، بهبود و بهینه سازی قسمتی از پارک ها و فضای سبز محدوده شهر موافقت گردید.

2- نامه شماره 30792-6/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/10/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح گردید و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 25104-10/8/89 شهرداری مرکز و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان به منظور نگهداری پارک های موجود شهر موافقت گردید.

3- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 18/10/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي ، نامه شماره 1918-7/10/89 ، شهروند محترم ، آقای امیررضا امیرزاده گوغری و شرکا به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم و در صورت صحت ادعای محاسبة عوارض در تاریخ 1/10/89 ، تخفیف مصوب دی ماه (25%) در عوارض پرداختی ملک مورد نظر واقع در شهرک شکوه ، منظور و برگشت شود.

4- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 18/10/89 كميسيون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1967-13/10/89 تعدادی از ساکنان محمد آباد واقع در بلوار جمهوری اسلامی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در رفع مشکل خدماتی آن محدوده اقدام شود.

5- نامه شماره 31460-12/10/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 21 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان متعلق به آقای احمد مهدی زاده و خانم طاهره نژاد حسینی پور ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت 322 مترمربع با 177 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 19 مترمربع باریک سازی تیرآهنی با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/300/726 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بدين وسيله با پيشنهاد آن شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 985-6/10/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 126 به مساحت 387 مترمربع ، از قطعه زمين هاي واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/774 ریال به آقای احمد مهدی زاده و خانم طاهره نژاد حسینی پور ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، نامبردگان موظف اند مبلغ -/000/700/47 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

6- نامه شماره 30414-1/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/530/125/38 ریال به آقای غفور فاضلی ، شهروند محترم ، از محل دیون عمرانی با رعایت ضوابط مربوط و مشروط به اخذ تعهد لازم از نامبرده – که دیگر ادعای هیچ گونه طلبی از شهرداری ندارد – موافقت گردید.

7- نامه شماره 17260-6/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با توجه به مجوز صادره شماره 870-28/5/89 و برآورد ریالی اولیه جهت انتخاب مشاور ذی صلاح ، حداقل 800 میلیون ریال بوده که در بودجه سال 1389 مصوب گردیده است و اتمام پروژه در سال 1390 پیش بینی شده است ، بدین سبب موافقت می شود که اعتبار باقی مانده در بودجه سال 1390 پایدار گردد.

8- نامه شماره 8978/م/1-7/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت وجه انعقاد قرارداد با پنج مؤسسة حسابرسی منتخب بر اساس پایدار کردن مبلغ ، در متمم بودجه سال جاری و باقی مانده آن در بودجه مصوب سال 1390 موافقت گردید.

9- نامه شماره 31496-12/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در مجوز صادره شماره 1566-7/9/89 ، بدین وسیله با درخواست مشترک متقاضی ، آقای محمد آزادروش و شهرداری ، به منظور واگذاری قطعه زمین شماره 140 از نقشه تفکیکی مربوط به اراضی واقع در انتهای بلوار رضوان به ازای طلب آن شهروند به میزان -/333/681/154 ریال موافقت
می شود. لازم است که ما به التفاوت ارزش قطعه زمین عوض و مبلغ طلب به میزان -/333/211/21 ریال را آقای محمد آزادروش در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/10/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1997-16/10/89 جمعی از رانندگان مینی بوس شهری به شهرداری ارسال و خواسته شود که تقاضا نامه بررسی و رسیدگی شود به گونه ای که از نویسندگان نامه ، که از قشر زحمتکش جامعه اند ، حقی ضایع نشود.

11- نامه شماره 32070-18/10/89 شهرداری کرمان و بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست مورخ 18/10/89 مباحث کلان شهری به عمل آمد و با توجه به این که در نظر است که احداث تقاطع های غیرهم سطح چهارراه بلوار کوثر ، چهارراه باقدرت ، تقاطع جاده کوهپایه و بزرگراه شرقی ، میدان ابوذر ،  چهارراه بازرگانی و چهارراه جوپاری هم زمان آغاز گردد ، بدین وسیله موافقت می شود که مراحل قانونی مناقصه و عقد قرارداد پروژه های مزبور در سال جاری ، انجام و اعتبار لازم در بودجة سال های 90 و 1391 پیش بینی گردد. همچنین ضروری است که تدبیری اندیشیده شود که در احداث این پل ها نظارت کافی به عمل آید.

12- نامه شماره 30703-5/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/10/89 شورای عمومی که با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، مطرح گردید و مقرر شد که به شهرداری کرمان اعلام گردد که با هدف عملیاتی شدن هر چه سریع تر پروژه و آراستگی منظر و دگرگونی باطنی و زیربنایی بخش مهمی از مرکز شهر ، بدین وسیله با عقد قرارداد با شرکت ساروج پارس موافقت گردد.

13- نامه شماره 32085-18/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/10/89 شورای
عمومی ، مطرح گردید و با عقد قرارداد مطالعه و طراحی تقاطع های غیر هم سطح به مبلغ -/000/000/4 هزار ریال که مبلغ -/000/000/2 هزار ریال در سال جاری ، از طریق افزودن ردیف درآمدی 0101010 با عنوان عوارض بر فروش کالا و خدمات به ردیف پروژه 3010309109 با عنوان مطالعه و طراحی تقاطع های غیر هم سطح موافقت گردید. ضروری است که مبلغ اخیر الذکر در متمم بودجه پایدار شود و باقی ماندة مبلغ ، در بودجه سال 1390 پیش بینی شود.

14- نامه شماره 5354/109/د-1/10/89 مدیرکل محترم اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در نشست شورای عمومی مطرح گردید و موافقت شد که نمایندگان این شورا که در نامه 1161-7/9/89 معرفی شده اند ، در هر یک از جلسات ، اعم از بررسی ، تجدیدنظر و هم عرض شرکت نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *