مصوبه های شورا در نشست مورخ 30/9/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 30/9/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکراتی که با شهردار محترم کرمان در نشست مورخ 20/9/89 شورای عمومی به عمل آمد و با توجه به اهمیت حمایت از زوج های جوان ازدواج کرده جهت اخذ صدور پروانه ساختمان ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با تمدید مصوبه شماره 647-28/4/89 و اجرای آن تا پایان سال جاری موافقت می شود.

2- نامه شماره 29402-18/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. مقرر شد در جهت آماده سازی و تفکیک اراضی 14 هکتاری واقع در محدودة محمدآباد ، با پیشنهاد شهرداری ، به منظور واگذاری دو قطعه زمین ، به شماره های 253 و 254 از نقشه تفکیکی شماره 11277/2/88-21/7/88 از اراضی محمدآباد ، به مساحت کل 05/592 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/500/062/728 ریال ، به سازمان عمران شهرداری ، با رعایت ضوابط موافقت گردد.

3- با توجه به نامه شماره 975-10-89 مورخ 16/9/89 رئیس محترم مرکز تحقیقات اداره کل کار و امور اجتماعی استان  کرمان ، آقای مهندس سید مظفر داوری ، عضو محترم این شورا ، به سمت نماینده در کارگروه ایمنی صنعت ساختمان معرفی گردید.

4- نامه شماره 26592-22/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/9/89 شورای عمومی ، مطرح و موافقت گردید که استفاده از تسهیلات صدور پروانه ساختمان ، شامل آن گروه از پرسنل شهرداری که از زمان تصویب مجوز در این شورا در تاریخ 19/5/83 ، بازنشسته شده اند ، برای یک بار و در صورتی که قبلاً از آن امتیاز استفاده نکرده اند ، بشود.

5- نامه شماره 23271/54/127-13/9/89 رئیس محترم سازمان بازرگانی استان کرمان مطرح گردید. در اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، آقای فتح الله مؤیدی ، عضو محترم این شورا ، به سمت نمایندة شورا در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان معرفی شدند.

6- با توجه به نامه شماره 1161-7/9/89 مدیرکل محترم امور مالیاتی دارایی استان کرمان
آقای مهندس سید مظفر داوری ، به سمت نماینده در کمیسیون بدوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی نیز معرفی شدند.

7- با توجه به نامه شماره 1757-16/9/89 ، تعدادی از ساکنان محدودة بزرگراه شرقی و با توجه به مطالب مندرج در نامه و مشکلات عدیده ای که ساکنان محدودة موسوم به بند مملکت و همچنین متقاضیان صدور پروانه ساختمان ، به علت نامعلوم بودن وضعیت اقدام ، از آن رنجورند ، مقرر شد که شورا با استانداری محترم کرمان مکاتبه تا از پیشرفت طراحی ، یا دسترسی به هر گونه اقدام ممکن مطلع گردد.

8- نامه شماره 29952-27/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. مقرر شد که در موقعیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و به منظور حمایت از کلیه شهروندان عزیزی که در سه ماهه پایان سال جاری متقاضی اخذ مجوز از شهرداری اند ، این شورا با کاهش کلیة مبالغ مربوط به صدور پروانه ساختمان ، به غیر از تفکیک به شرح ذیل :

– در صورتی که متقاضی از اول تا پایان دی ماه بدهی خود را به حساب شهرداری واریز نماید ،

 شامل 25% تخفیف ،

– در صورتی که متقاضی از اول تا پایان بهمن ماه بدهی خود را به حساب شهرداری واریز نماید ، شامل 20% تخفیف ،

– در صورتی که متقاضی از اول تا پایان اسفند ماه بدهی خود را به حساب شهرداری واریز
نماید ، شامل 15% تخفیف ،

موافقت نماید. اجرای دیگر مفاد مندرج در مصوبه های شماره 2271-4/11/88 و 1984-1/10/88 این شورا نیز تأکید شود.

9- نامه شماره 28690-20/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. مقرر شد که با برگشت اضافه پرداخت مؤسسة آموزش عالی غیرانتفاعی دولتی کرمان به میزان -/217/038/132 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت شود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با توجه به ضرورت آگاهی هر یک از متقاضیان محترم از چگونگی محاسبه ای که در هنگام صدور پروانه ، یا هر گونه مجوز عدم خلاف ساختمان در شهرداری صورت می گیرد ، ضروری است که در هنگام صدور قبض ، نسخه ای از برگ ریزمحاسبه نیز ، در اختیار ایشان قرار گیرد. در این برگ ، عنوان دقیق آنچه که محاسبه می شود نظیر : تراکم ، حذف پارکینگ و … ، همراه با کُد آن ، نوشته شود.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1837-27/9/89 ، شهروند محترم ، خانم مهدیه خلیل زاده ماهانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که مطابق توافقنامه عمل شود.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1800-22/9/89 ، شهروند محترم ، آقای حسین ذوالفقاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1799-22/9/89 ، شهروند محترم ، خانم زهرا زحمتکش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1821-22/9/89 ، شهروند محترم ، خانم نسرین شفیع آبادی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1801-22/9/89 ، شهروند محترم ، خانم سکینه ذوالفقاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1782-20/9/89 ، شهروند محترم ، آقای مرتضی محمد رضایی نژاد گوری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1815-22/9/89 ، شهروند محترم ، آقای کاظم اسدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1816-22/9/89 ، شهروند محترم ، آقای کاظم اسدی خانوکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به داشتن مجوز کسب ، نسبت به رفع مشکل  واحد کسب نامبرده اقدام شود.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1814-22/9/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا جمالی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به شرایط ویژه زندگی نامبرده ، دستور فرمایند که حداکثر مساعدت در واگذاری دو صورت قبر به ایشان ، با حداقل هزینة ممکن انجام گیرد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1826-23/9/89 هیأت امنای محترم بازار مظفری و قدمگاه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت موضوع احداث پارکینگ ، اقدام تسریعی به عمل آید.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1798-22/9/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدعلی میرزایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که درخواست نامبرده در مورد رسیدگی به وضعیت قبرستان سرآسیاب فرسنگی بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 873/3-23/8/89 رئیس محترم ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ماده 110 قانون شهرداری ها ، دستور لازم جهت اقدام فوری به منظور رفع مشکل از قطعه زمین واقع در کوچه شماره 19 بلوار رسالت صادر شود.

23- نامه شماره 29463-20/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به خانم طاهره ایزدی ، همسر مرحوم رضا ایزدی ، از پرسنل شهرداری منطقه سه ، که در حین انجام کار دچار حادثه شده و فوت کرده است ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

24- نامه شماره 29467-20/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش قطعه زمین ردیف 80 بلوک دو واقع در محلة صنعتی ، به مساحت 100 مترمربع به ، شهروند محترم ، آقای اکبر محمدی قناتغستانی یا وکیل قانونی ایشان به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/000/120 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

25- نامه شماره 28000-18/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با برگشت اضافه پرداخت مؤسسة غیرانتفاعی بعثت کرمان به میزان -/724/877/90 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، مقرر شد که نامه شماره 1721-8/9/89 مدیران محترم سینماهای مهتاب و آسیا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به ادامه فعالیت سینماهای موجود شهر کرمان ، با اجرای مفاد مندرج در مجوز صادره شماره 2534-15/12/88 این شورا موافقت می شود.

27- نامه شماره 29298-22/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و مقرر شد که متقاضی ، آقای حاتم شهابی ، بدهی خود را مطابق موازین قانونی پرداخت نماید.

28- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 6760/12-29/8/89 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع گزارش نمایندگان محترم مرکز بهداشت شهرستان و محیط زیست پیگیری شود و نتیجة اقدام به این شورا اعلام گردد.

29- نامه شماره 29374-18/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. با توجه به وضعیت ویژه شهروند محترم ، خانم طاهره عربی بم ، و این که ایشان از خانواده عزیز مفقودان و جان باختگان انقلاب اسلامی اند ، از شهرداری خواسته شود که علاوه بر هر گونه اقدام قانونی – تسریعی ، در رفع مشکل مشارالیها ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز در خصوص پلاک 2975 بخش سه کرمان ، استعلام شود.

30- نامه شماره 29346-18/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. با توجه به مذاکرات انجام یافته و استماع گفتار شهروند محترم ، آقای حسین نامجو ، از شهرداری خواسته شود که از هر گونه اقدام بر زمین متنازع فیه ، واقع در اراضی جلال آباد تا زمان صدور رأی ممانعت شود.

31- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1698-3/9/89 تعدادی از ساکنان شهرک نیک زاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع احداث فضای سبز بررسی و نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

32- نامه شماره 26307-22/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت مطرح گردید. مقرر شد که با توجه به ضرورت سرویس دهی به شهروندانی که در محدودة خیابان های فردوسی تا چهارراه اقبال و خیابان خواجو سکونت دارند ، در رفع مشکل ، اقدام تسریعی انجام گیرد و این شورا را نیز از نتیجه مطلع نمایند.

33- نامه شماره 29381-18/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. مقرر شد که در جهت رفع مشکل شهروند محترم ، آقای قنبر ابراهیمی  و آن گروه از شهروندانی که زمین آن ها در محدوده اختلافی پلاک 2975 قرار دارد ، پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف صورت گیرد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.