مصوبه های شورا در نشست مورخ 24/3/90شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست مورخ 24/3/90 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/3/90 شورای عمومی ، نامه شماره 7/276-16/3/90 مسؤول محترم هیأت شهدای غدیر استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با پرداخت مبلغ -/000/000/15 ریال به هیأت مزبور بعد از کسر ارقام حساب سابق شهرداری و با رعایت دیگر ضوابط مربوط از محل ماده 16 ردیف 416609-100 موافقت می گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 443-9/3/90 آقای داود عامری ، شهروند محترم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع خسارت بررسی شود و با توجه به وضعیت خاص نامبرده ، در حد امکان گذشت شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 438-8/3/90 آقای محسن اکبرپور ، مربی تیم دو ومیدانی ، و مجوز شماره 48649-10/3/90 قائم مقام محترم مرکز تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش که حاوی فهرست نام دانش آموزان منتخب کرمان است ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حمایت از ورزشکاران نوجوان رشته دو و میدانی کرمان در مسابقات دانش آموزان جهان در لهستان ، با پرداخت مبلغ کل شش میلیون ریال به آن دانش آموزان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 521-21/3/90 ، شهروند محترم ، آقای مهدی یگانه پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری ، راجع به ملک مورد نظر درکوچة شماره 109 ،بزرگراه امام خمینی ، به صورت اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 499-17/3/90 ، شهروند محترم ، خانم عصمت جعفری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت اقساط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 363-29/2/90 ، شهروند محترم ، آقای اسدالله شمس الدینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که نامبرده از جانبازان عزیز انقلاب اسلامی است ، در جهت کمک به ایشان موافقت می شود که در صورتی که قبلاً در قسمت همکف ساختمان مزبور ، در مقایسه با پروانه صادره ، ده مترمربع کمتر احداث بنا کرده باشد ، آن میزان ، از مساحت تخلف شیروانی کسر و بقیه مبلغ بدهی ، به صورت تقسیط دریافت گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 515-18/3/90 ، شهروند محترم ، آقای آرین علمدار باغینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که ملک موردنظر در بلوار جمهوری ، بعد از چهارراه فرهنگیان ، دارای کاربری تجاری است و بر مبنای نقشه های تأیید شده ، پروانه ساختمان ( از جمله با کاربری پارکینگ ) صادر شده است ، گزارش منطقه ، به کمیسیون ماده صد اصلاح شود.

8- نامه شماره 3783-31/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر شد که موضوع میزان تعریض ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای عسکری ، دقیقاً بررسی و بر مبنای ضوابط و مقررات مقدار وجه مسیری به مالک پرداخت شود.

9-  نامه شماره 5491-31/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و بر مبنای توافقنامه شماره 4604-25/2/90 ، با واگذاری قطعه زمین نبش خیابان زهره کرمانی ، در خیابان بهمنیار به مساحت 64/102 مترمربع و به ارزش -/000/960/436/1 ریال ، در قبال اخذ وجه موافقت گردید.

10- نامه شماره 5502-31/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح شد. در جهت اجرای بند « د » تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، این شورا با اعمال تخفیف 50% به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده شهر کرمان در سال جاری ، در صورتی که در قانون پیش بینی شده باشد موافقت گردید. ضروری است که شهرداری با پیگیری لازم ، مبالغ تخفیف را از دولت وصول نماید.

11- نامه شماره 3801-22/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح شد. با توجه به این که تخفیف در مبلغ عوارض ممکن نیست ، موافقت گردید که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.279

12- نامه شماره 7379-11/3/90 شهردای کرمان در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح شد. با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 4258-22/2/90 معاون اداری و مالی شهرداری مرکز و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان ، به منظور اجاره 38 دستگاه خودروی سواری و وانت با مالکیت شهرداری جهت انجام امور اداری و مالی موافقت گردید.

13- نامه شماره 6416-7/3/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح شد. با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3867-19/2/90 معاون خدمات شهری شهرداری مرکز و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری ، به منظور دفن زباله های جمع آوری شده در محدوده منطقه یک شهرداری موافقت گردید.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 517-19/3/90 آقای کرامت عاقلی ، از پرسنل بازنشسته شرکت اتوبوسرانی شهرداری کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع بررسی شود و در صورتی که حقی از ایشان ضایع شده است مطابق مقررات ایفا گردد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 470-16/3/90 ، شهروند محترم ، آقای سلطان زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه به صورت اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 395-3/3/90 ، شهروند محترم ، آقای محمد کارگر نخعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه به صورت اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/3/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه های شماره 500-17/3/90 و 533-23/3/90 ، شهروندان محترم ، آقایان : کاووس گروهی و مرتضی نصیری پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضمن تأکید بر اجرای مفاد مندرج در نامه شماره 2492-25/1/90 ، اعلام می دارد که در صورت صحت ادعای آقای نصیری پور ، در خصوص تصرف کوچه ، لازم است که شهرداری اقدام بایسته در استیفای حق خود به عمل آورد و این شورا را از روند اعمال هر گونه اقدام مطلع نماید.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *