مصوبه های شورا در نشست مورخ 25/7/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 25/7/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نامه شماره 3280-13/2/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/7/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح و موافقت گردید که خیابان 16 متری واقع در محله سرآسیاب به نام « شهید حسین فلاح » تعیین گردد.

2- نامه شماره 5115-30/2/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/7/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح و موافقت گردید که خیابان حد فاصل خیابان های سعدی و استاد مطهری به نام « شهید حسن خراسانی » تعیین گردد.

3- نامه شماره 1084-24/1/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/7/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح و موافقت گردید که بلوار اصلی روبروی مجتمع آموزشی بلدالامین به نام « بلوار بلدالامین » و خیابان 22 متری روبروی آن مجتمع ، به نام « سعادت » تعیین گردد.

4- نامه شماره 21543-8/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/7/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح و موافقت گردید که خیابان اصلی شهرک بداغ آباد به نام « موعود » و خیابان دوم شهرک ارتش به نام « بنفشه » و خیابان 20 متری شهرک شوروئیه به نام « عرفان » و بلوار سیدی خیابان تازه تأسیس به نام « حجاب » و خیابان کارتون سازی ، بعد از کوچه 32 خیابان حکیم به نام « حکمت » تعیین گردد.

5- نامه شماره 1292-26/1/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/7/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح و موافقت گردید که شهرک در حال تفکیک مجاور بلوار خلیج فارس به نام « شهرک خلیج فارس » تعیین گردد.

6- نامه شماره 20204-25/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با تفریغ بودجة سال 1388 شهرداري مركز ، مناطق و سازمان هاي وابسته ، به مبلغ کل -/270/214/768/964 ريال ، موافقت گردید.

7- نامه شماره 19728-21/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با ارقام 5 جلد متمم بودجه ارسالي سال 1388 جمعاً به مبلغ -/411/149/903 هزار ريال موافقت گردید.

8- با عنایت به این که شهرداری کرمان تفریغ و متمم بودجه سال 1388 را در موعد زمانی مناسب به شورا ارسال کرد و از حیث محتوا نیز رقم نهایی ، مبین افزایش پانزده میلیاردی در مقایسه با بودجه مصوب بود ، شورای شهر این دستاورد را شایستة تشکر و قدردانی دانست و مقرر شد که این اقدام به طور مکتوب انجام شود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1349-10/7/89 شهروند محترم ، خانم قمر کدخدا ده خانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص زندگی نامبرده ، مقدار مسیری ملک مورد نظر واقع در کوچه شماره 19 بلوار سیدی محاسبه و در وجه نامبرده به صورت نقد پرداخت گردد و از ایشان تعهدی اخذ گردد که تا زمان پایان کار ساختمان دیوار های خود را در محل تعیین شده عقب بنشاند. ضمناً در صورتی که نامبرده از خانواده محترم شهدا می باشند ، در محاسبة عوارض ، تأثیر داده شود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1329-15/7/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد حسین عسکری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، در صورتی که ملک مورد نظر واقع در خیابان خواجو ،کوچه غربایی دارای سند مالکیت است و قبلاً در اثنای اخذ پروانه ساختمان در سال 78 و اصلاح آن در تاریخ 26/10/87 از امتیاز خاصی به ازای تعریض وارده ، بهره نبرده است ، میزان ریالی مساحت تعریض محاسبه و در احتساب عوارض پروانة اصلاحی جدید تأثیر داده شود.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1320-14/7/89 آقای عباس رضایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، در صورتی که ملک مورد نظر واقع در بلوار شهید مفتح دارای کاربری تجاری است ، پروانة طبقه اول نیز با رعایت دیگر ضوابط ، به 100% تجاری اصلاح گردد. همچنین در صورت داشتن قابلیت تغییر کاربری ، با استفاده از مراحل قانونی ، این اقدام انجام گیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ،
نامه شماره 1357-19/7/89 ، شهروند محترم ، خانم بتول امیر احمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مشکلات متقاضی و این که بیش از چند روز از زمان تمدید پروانه ساختمان ملک موردنظر ، در محدوده منطقه دو ، سپری نشده است ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط ، پروانه تمدید گردد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1365-20/7/89 ، شهروند محترم ، خانم عصمت افتخاری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت کمک به نامبرده ، موافقت می شود که در صورتی که اجرای طرح فوریت ندارد ، با اخذ تعهد ، پروانه ساختمان یک سال دیگر تمدید شود.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون بانوان ، جوانان و
مشارکت های مردمی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که از روز جمعه هفته جاری ، برنامه مخصوص بانوان در پارک جنگلی ( پارک شهید باهنر ) اجرا گردد و ضمناً در ایجاد افزایش امنیت پارک نیز ، تدبیر لازم اندیشیده شود.

15- نامه شماره 17778-3/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با اصلاح بودجه سازمان ترافیک شهرداری موافقت گردید. همچنین مقرر شد که ارقام ، به تناسب 6 ماهة باقی مانده تا پایان سال هزینه شود و در سال آتی ، بودجة شفاف آورده شود و ضمناً تدبیری اندیشیده شود که در سال آینده ، در این بودجه افزایشی منظور نگردد.

16- نامه شماره 17408-21/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 24/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. مقرر شد که پس از بررسی لازم ، در صورتی که کلیه توافق های ،
شهروند محترم ، آقای غلامحسین محمود مولایی با شهرداری ، در خصوص تبدیل کاربرد ملک مورد نظر واقع در خیابان استقلال از مسکونی به تجاری عملی شده است و تقاضای عوضِ تعریض ،
مازاد بر آن ها است ، خواسته ایشان با رعایت مقررات مربوط عملی گردد و در غیر این صورت ،
بر مبنای توافق های سابق عمل شود.266

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *