قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

ماده 1 – ‎‎‎ واژه «ده» ‌از ماده(1) حذف مي‌گردد.

 ‎‎‎ماده 2– در ماده (5)‌بعد از عبارت «در هر بخش شوراي بخش» عبارت «كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد»‌اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – ‌از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته‌باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهندشد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎
 ‎‎‎ماده 3 ماده(6) حذف مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 4 – در ماده (8):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – واژه «بخش» حذف مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره‌اي به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد،‌تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 5ماده(9) و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 9 – در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 6 – در ماده(10):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – واژه «شهرداران» بعد از واژه «فرمانداران» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – واژه «دهيار» از تبصره اين ماده حذف مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 7 – در ماده (10) مكرر:
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – جمله «شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت‌داشتن دو نفر نماينده در شورا،‌مستثني مي‌باشند» به انتهاء تبصره(2) اين ماده الحاق مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره (3) اين ماده حذف مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده8 – تبصره (2) ماده (11)‌حذف مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 9 – در ماده (13):
 ‎‎‎ ‎‎‎– عبارت «و شهر»‌بعد از واژه «بخش» به اين ماده اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 10 – در ماده (14):
 ‎‎‎ ‎‎‎ الف – تبصره (2) حذف مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – شماره تبصره‌هاي (3) و (4) به (2) و (3) تغيير مي‌يابد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 11 – در ماده (14) مكرر:
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – تبصره (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 1 – هرفرد مي‌تواند فقط عضوشوراي يك روستا يا يك شهر باشد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره (3) اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 3 – «نامزد شدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاء آنها از سوي شورا،‌ قبل از پايان مهلت قانوني مي‌باشد.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 12 – يك ماده به عنوان ماده (15) مكرر به شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 15 مكرر – اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 13 – در ماده (16):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – عبارت «وفق ماده(15مكرر)» بعد از عبارت «شوراهاي موضوع اين قانون» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «براي مدت يك سال» در اين ماده بعد از واژه «منشي» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 14 – در ماده (16) مكرر واژه «بخش» پس از عبارت «اعضاء شوراهاي» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 15 – در تبصره ماده (18) عبارت «در ا نتخابات شركت نكرده باشند» به عبارت «در هيچ حوزه‌اي رأي نداده باشند» اصلاح مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 16 – در بند (الف) ماده (20) عبارت «يا پلمب» بعد از واژه «مُهر» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 17 – دربند(2) ماده(25) سن انتخاب كنندگان از 15 سال تمام به 18 سال تمام اصلاح مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 18 – در ماده (26):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – بندهاي (د)، و (هـ) به بندهاي (ج) و (د) تبديل مي‌شوند.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب- عنوان بند(و) اصلاحي 6/7/1382 به عنوان بند(هـ) تبديل و به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎«هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.»
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – يك بند به عنوان بند(و) ذيل اين ماده الحاق مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎«و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 19 – در ماده(28):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف- در بند(1) پس از عبارت «رئيس‌جمهور و مشاورين و معاونين وي» عبارت «نمايندگان خبرگان رهبري» پس از «رئيس ديوان عدالت اداري»، «رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي،‌دادستان ديوان محاسبات» پس از «رئيس سازمان بازرسي كل كشور» ، «و معاونين وي» پس از «رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران و معاونين وي» ، «دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمانهاي دولتي» ، «رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب- در بند(2) پس از عبارت «فرمانداران و معاونين آنان»‌، «شهرداران و معاونين آنان» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – در بند (3) ماده (28) واژه «شهرداري» بعد از عبارت «مديران مناطق» و عبارت «و همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» بعد از واژه «وابسته به آن» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎د – بعد از واژه «شهرداران» حرف «و» به علامت ويرگول«،» تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎هـ – بند (4) به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎«4 – اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌‌توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.»
 ‎‎‎ ‎‎‎
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 20 – در سطر آخر ماده(30)، عبارت «به مدت چهار سال» به عبارت «تا پايان همان دوره» اصلاح مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 21ماده (31) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎«ماده 31 – درصورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان‌دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي‌شود.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 22 – در تبصره (1) ماده(32) عبارت «پس از تأييد هيأت نظارت» بعد از واژه «انتخاب و» اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 23 – در تبصره (1) ماده(33) عبارت «پس از تأييد هيأت نظارت» بعد از واژه «انتخاب و» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ماده 24– در ماده(45) بعداز عبارت«تشكيل هيأت اجرائي» علامت ويرگول«،» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 25 – در تبصره(2) ماده(46)بعد از عبارت «از تاريخ وصول استعلام» علامت ويرگول«،» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 26ماده (48) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎«ماده 48 – نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 27 – درابتداء تبصره (4) ماده(50) عبارت «فرماندار يا بخشدار به‌عنوان رئيس» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 28ماده(59) قانون، به بعد از ماده(63) منتقل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 29 – در قسمت اخير ماده (63) عبارت «رؤساي هيأتهاي اجرائي» جايگزين عبارت «مقامات وزارت كشور» مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 30 – در بند(م) ماده (67) عبارت «يا پلمب» بعد از واژه «مُهر» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 31 – به فصل انتخابات يك بخش با عنوان زير الحاق مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎و – ساير مقررات انتخابات.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 32مواد (86) و (87) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فوق‌الذكر منتقل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 33 – در ماده (88):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – واژه «محلي» به «محلي استاني» تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – در تبصره اين ماده عبارت «آگاه نمودن» به «آگاه‌سازي» تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – اين ماده از فصل پنجم به قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 34 – مواد (89)‌و (90) از فصل پنجم به قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 35 – در ماده (68):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – بعد از واژه «نظارت» عبارت «و پيگيري» اضافه و واژه «تصميمهاي» به «مصوبات» تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «حسب درخواست بخشدار» به قسمت انتهائي بند (ي) اين ماده اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 36 – بند ذيل به عنوان بند(11) به ماده(69) الحاق مي‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎11- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 37 – در ماده(70):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – دوبند به‌عنوان بندهاي(10) و(11) به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎10 – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.
 ‎‎‎ ‎‎‎11- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – شماره بندهاي (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) به شماره (3)، ‎‎‎ (4) ، (5)، (6) ، (7) ، (8) و (9) تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – عبارت «بخش از قبيل توسعه» از بند (7) حذف مي‌‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 38 در ماده (71):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – در بند (6) واژه «گردشگري و» بعد از «مراكز» اضافه مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «با رعايت مقررات مربوط» به انتهاي بند (24) اضافه مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – عبارت «با رعايت مقررات مربوط» به انتهاي بند (26) اضافه مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎د – در بند (27) واژه «وسائل» به «وسائط» تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎هـ – عبارت «بارعايت مقررات قانوني مربوط» به ‎‎‎ انتهاي بند (29 ) اضافه مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎و – تبصره بند (30) به تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به‌عنوان تبصره(2) به ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ز – تبصره‌هاي(1)و(2) ‌بند(34)‌اين ماده حذف مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 39 – در ماده (77):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف- عبارت «و دهستان» پس از عبارت «شوراي اسلامي شهر» و عبارت «و روستا» پس از عبارت«مورد نياز شهر» حذف مي‌گردد و واژه «مي‌توانند» به «مي‌تواند» ‌و واژه «نمايند» به «نمايد» تغيير مي‌يابد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ب – در سطر اول تبصره اين ماده بعد از واژه«عوارض» علامت ويرگول«،» اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 40 – در ماده(78):
 ‎‎‎ ‎‎‎عبارت «و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان» به ادامه بند(3)‌اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 41 – در ماده(78 مكرر1):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف– تبصره بند(1) حذف مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – سه بند به شرح زير به عنوان بندهاي «7،8 و9»‌به انضمام يك تبصره‌به ذيل ماده فوق الحاق مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎7 – عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.
 ‎‎‎ ‎‎‎8 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎9 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 42 – در ماده (78 مكرر2):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – بند(7) ‌اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎7 – برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – ماده (75)‌ قانون به عنوان بند(9) ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎9 – آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – در ماده(78 ‌مكرر3) عبارت «حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف و اين ماده به عنوان بند(10) ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 43 – در ماده(74):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – اين ماده و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده(82 مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات، منتقل و عنوان (ماده 82 مكرر3) به (ماده 82 مكرر4)اصلاح مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا،‌پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد» به ادامه تبصره(1) ‌اضافه مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – عبارت «در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهدشد» به ادامه تبصره(2)‌ اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 44 – در ماده(79):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – در بند(2) تعداد اعضاي شوراي استان از دونفر به يك نفر تقليل و تعداد نمايندگان مجلس از يك نفر به دونفر افزايش يافت.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – در بند (3)‌عبارت «از اعضاء شوراي استان» بعد از «يك نفر»‌اضافه مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – تبصره ذيل اين ماده به عنوان تبصره(1) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره(2) ذيل آن الحاق مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 45 – در ماده(80):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – ظرف زماني «پانزده روز» مندرج در سطر آخر اين ماده به «بيست روز» تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره اين ماده به عنوان تبصره(1)‌تغيير مي‌يابد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ج – دو تبصره به شرح زيربه ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 3 – كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 46 – در تبصره ماده(81)‌عبارت «ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي»‌بعد از واژه «مي‌توانند»‌اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 47
الف – ماده(82) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 82 – چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎1 – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
 ‎‎‎ ‎‎‎2 – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
 ‎‎‎ ‎‎‎3 – كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
 ‎‎‎ ‎‎‎4 – محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
 ‎‎‎ ‎‎‎5 – سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
 ‎‎‎ ‎‎‎6 – سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
 ‎‎‎ ‎‎‎7 – ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 1 – هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.
 ‎‎‎ ‎‎‎8 – سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب- بندهاي (1)‌و (2)‌و تبصره‌هاي آن با اصلاحات انجام شده به شرح زير به عنوان ماده(82 مكرر1) تغيير و عنوان (ماده 82 مكرر1) به (ماده82 مكرر2) اصلاح مي‌شود.
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 82 مكرر1– هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:
 ‎‎‎ ‎‎‎1 – در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
 ‎‎‎ ‎‎‎2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره– سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 48 – يك ماده به عنوان ماده(92) به شرح زير به قانون، الحاق و عنوان ماده(92) به ماده(96) اصلاح مي‌گردد:
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 92 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،‌برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 49 – در ماده (85) عبارت «و بخش» حذف و عبارت «روستا و» بعد از واژه «شوراهاي» اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 50 ماده (78 مكرر4) به عنوان ماده(93)‌به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 51 – در ماده (78 ‌مكرر5):
 ‎‎‎ ‎‎‎الف – اين ماده به عنوان ماده(94)‌به فصل پنجم ساير مقررات منتقل و عنوان ماده(94) به ماده(97) اصلاح مي‌گردد.
 ‎‎‎ ‎‎‎ب – واژه «عضو» بعد از عبارت‌«به عنوان» اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 52 – ماده(78 ‌مكرر6)‌به عنوان ماده(95) به فصل پنجم، ساير مقررات منتقل و عنوان ماده (95) به ماده(98) اصلاح مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 53 ماده (93) حذف مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وهفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 86/9/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *