مصوبات جلسه 96/5/1

- نامه وارده شماره 941-25/4/96 شهروند محترم ، آقای فرهاد رستمی ، مطرح گردید. تقاضای ایشان این است که 40 مترمربع از ملک که در مسیر تعریض قرار گرفته است ، ارزش آن ، در محاسبات منظور گردد و مقرر شد که در خصوص تقاضا ، مطابق با ضوابط و مقررات اقدام شود.

2- نامه وارده شماره 914-21/4/96 شهروند محترم ، آقای عباس نجفیان ، در خصوص رأی صادره کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع و قمع کلیة بناهای مستحدث در ملک تجاری موردنظر در حاشیة شرقی شهرک ولایت مطرح گردید. با توجه به اعلام استیصال ایشان که از مجروحان جنگ تحمیلی نیز می باشند -  مقرر گردید که تقاضای  نامبرده بررسی شود و مساعدت گردد.

3- نامه وارده شماره 811-10/4/96 تعدادی از کارگران شرکتی تنظیف منطقه یک شهرداری مطرح گردید و مقرر شد که تقاضا و ادعای مطرح در نامه رسیدگی و بررسی شود و در صورت صحت ادعا ، مشابه با سابقة اقدام در مورد کارگران شرکتی موردنظر ، عمل گردد.

4- نامه شماره 69575-28/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 942-27/4/96 این شورا ( موضوع بند 13 نامه ارسالی شماره 1020-2/5/96 به آن فرمانداری محترم ، در خصوص موافقت کلی با اجرای پل سربازان گمنام امام زمان (عج) ) و قرارداد ارسال شده ، با پیشنهاد اعمال قرارداد موافقت گردید. تصویر نامه پیوست می باشد.

5- نامه شماره 71128-1/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در خصوص اشتباهی که از حیث ده مترمربع مساحت سند ملک مزایده ای ، به نام شهروند محترم ، آقای عبدالله طاهری ، در شهرک باهنر ، بهارستان 16 رخ داده است ، با پیشنهاد واگذاری 10 مترمربع به قیمت پیشنهادی در مزایده به نامبرده و انتقال سند ثبتی ملک ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

6-  بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 31/4/96 کمیسیون خدمات شهری با آقای عسکری ، مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ، انجام یافت ، مقرر شد که در خصوص خریداری تجهیزات اطفاء حریق ، با سازمان مزبور نهایت مساعدت مبذول گردد.

7- نامه شماره 63196-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ 7/4/96 شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه ، به منظور افزایش نرخ کرایه اتوبوس های بخش ملکی آن سازمان ، از مبلغ 3250 ریال ( سه هزار و دویست و پنجاه ریال ) به مبلغ 3750 ریال ( سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) با کارت و در صورت نداشتن کارت ، 4000 ریال ( چهار هزار ریال ) و اتوبوس های بخش خصوصی از مبلغ 4000 ریال ( چهار هزار ریال ) به مبلغ 4600 ریال ( چهار هزار و ششصد ریال ) با کارت و در صورت نداشتن کارت 5000 ریال ( پنج هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

8- نامه وارده شماره 998-1/5/96 شهروند محترم ، آقای سید مصطفی تهامی ، مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس آراء قضایی ، اقدام لازم صورت گیرد. توضیح این که قطعه زمین مورد نظر به مساحت 4800 مترمربع ، در اراضی کاظم آباد واقع و نامبرده متقاضی تفکیک می باشد ، در گذشته به دلیل وجود معارض ، شهرداری از اقدام استنکاف کرده بود ، اما نامبرده با وجود آراء قضایی در این مورد خواهان اقدام شهرداری می باشد.

9- نامه شماره 63201-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به گزارش کارشناس فنی این شورا ، مقرر شد که با اخذ تعهد از مالکان یا وکیل قانونی ایشان ، با محتوای سلب اعتراض به تعداد پارکینگ های موجود و تفهیم موضوع به خریدار احتمالی ، پایان کار ساختمان با رعایت دیگر ضوابط مربوط صادر گردد.

10- نامه شماره 31496-27/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمدحسین رشیدی کیا ، اعلام داشته بود که قطعه زمین موردنظر در خیابان وصال ، کوچه شماره 6 ، در محلی استقرار یافته که معابر و ساخت و سازهای انجام شده ، موجب ایجاد بلوک در محل شده است و شهرداری با نادیده گرفتن واقعیت این شبکه ، در محاسبات قدرالسهم خود را متضرر می داند. با توجه به تأیید کارشناس فنی شورا ، مقرر شد که بر اساس میزان مساحت بلوک و معابر محدودة ملک موردنظر ، سهم سرانه بر اساس مصوبه صادره این شورا به شماره 1247-12/7/90 و اصلاحیه آن به شماره 468-12/3/95 محاسبه و اخذ گردد.

11- نامه وارده شماره 975-28/4/96 شهروند محترم ، خانم فرزانه لشکری ، مطرح گردید. با عنایت به سابقة اقدامات نامبرده در شهرداری از حیث پرداخت کلیة عوارض ملک موردنظر در سرآسیاب و اعلام متعاقب آن که ملک در طرح باغات قرار دارد ، این شورا با توجه به ساخت و ساز حداکثری املاک در آن محدوده و وجود سند تک برگ ثبتی ملک ، با صدور پروانه ساختمان ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت کرد.

12- نامه شماره 42591-16/3/96 شهرداری کرمان در خصوص دستور العمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری مطرح گردید ، نظر به اینکه شهرداری کرمان متقاضی در اختیار داشتن هزینه کرد اعتبارات مواد 16 و 17 با استناد به بند 3-1 فصل سوم دستورالعمل با هدف تسریع و تسهیل در اقدامات بوده است. مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که دستورالعمل مربوط به ماده 16 ، مصوب وزارت کشور می باشد و لازم است که دقیقاً اجرا گردد و در مورد ماده 17 نیز دستورالعمل به طور دقیق رعایت گردد ، اما به شهردار محترم تا سقف مبلغ دو میلیون ریال تفویض اختیار داده شد ( این سقف قبلاً یک میلیون ریال بوده ) و بداهتاً اعلام گردید که مبلغ بیش از آن ، نیازمند استعلام از شورا می باشد. به پیوست تصویر نامه شهرداری و دستورالعمل مزبور ارسال می گردد.

13- نامه شماره 71732-1/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز شهرداری مرکز با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری موافقت شد و مقرر شد که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویری از نامه ها پیوست می باشد.