مصوبات جلسه 93/8/4

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1576-26/7/93 شهروند محترم ، آقای عباس رمضانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که بر اساس مفاد نامه شماره 54507/93-22/4/93 سازمان اموال و املاک شهرداری ، قسمتی از ملک در مالکیت شهرداری می باشد ، پس از بررسی و صحت اسناد ، در آن قسمت ملک که در مالکیت ایشان است ، پروانه ساختمان بر اساس ماده واحده با رعایت ضوابط مربوط صادر شود. توضیح اینکه قطعه زمین موردنظر در بلوار رسالت ، کوچة شماره 11 ، در طرح فضای سبز قرار دارد. از آنجا که در بخشی از فضای سبز قبلاً پروانه ساختمان صادر شده است ، عملاً قابل اجرا نمی باشد.

2- نامه شماره 102242-28/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک شرکت تعاونی مسکن کارکنان هواشناسی کرمان ، در بلوار امام رضا ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 15/12 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/145 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

3- نامه شماره 78693-11/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به مجوز صادره شماره 1605-28/8/92 ، با پیشنهاد فروش قطعه زمین ردیف 73 قدیم ( 87 جدید ) در بلوک 3 محله صنعتی ، به مساحت 12/361 مترمربع ، به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/240/722 ریال به شهروند محترم ، آقای احمد بنی اسدی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 83680-22/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با پیشنهاد افزودن : 1- مبلغ -/000/000/4  هزار ریال به ردیف درآمدی 101010 با عنوان عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده ) 2- مبلغ -/000/000/2 هزار ریال به ردیف پروژه 3010302118 با عنوان برگزاری مسابقه طراحی شهری میدان آزادی 3- مبلغ -/000/000/2 هزار ریال به ردیف پروژه 3020102101 با عنوان اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی موافقت گردید. مبالغ افزوده ، در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

5- نامه شماره 69153-25/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به صورتجلسة شماره 68020-22/5/93 شورای سازمان تاکسیرانی ، با اجرای بند اول به طور کل موافقت شد و در خصوص بند دوم به منظور افزایش حق عضویت ماهیانه رانندگان تاکسی بی سیم ، به صورت پرداخت حق عضویت به بانوان -/000/650 ریال و به آقایان -/000/800 ریال موافقت گردید.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1619-30/7/93 شهروند محترم ، آقای عبدالمهدی مؤمنایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که از ادارة ثبت اسناد در خصوص حدود اربعة ملک و مالکیت ایشان استعلام شود و ملک بر اساس ضوابط و مقررات در اولویت تملک قرار گیرد.

7- نامه شماره 90483-9/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و در جهت رفع مشکل شهروند محترم ، آقای رضا محمدهاشمی ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملک قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی شماره 34041-12/10/80 در بلوار جمهوری اسلامی ، از اراضی کاظم آباد به ازای واگذاری قطعه زمینی در انتهای خیابان وصال از اراضی حسینیه ( قطعة شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 30052/2/91-29/4/91 ) ، به مساحت 300 مترمربع ، به ترتیب به ارزش کارشناسی -/000/800/836/2 ریال و -/000/000/120/3 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً مبلغ ما به التفاوت دو قطعه زمین عوض و معوض به مبلغ -/000/200/283 ریال نیز از آقای رضا محمدهاشمی اخذ گردد.

8- نامه شماره 88958-1/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری ، با پیشنهاد افزودن مبلغ -/000/500/55 هزار ریال به ردیف درآمدی 102004 با عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها و افزودن همین مبلغ به پروژه ردیف 3010202301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت گردید. مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد