مصوبات جلسه 93/4/22

1- نامه شماره 52007-17/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 45160/2/93-4/4/93 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای اصغر خلیلی ماهانی ، مبلغ -/000/000/75 ریال نقد و مبلغ -/000/000/90 ریال به صورت چک ، از بابت بدهی مربوط به قدرالسهم خود ، به شهرداری پرداخت کرده و هم اکنون از تفکیک ملک منصرف گردیده است ، با برگشت مبلغ مزبور و چک های تقسیطی به ایشان با رعایت ضوابط مربوط با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

2- نامه شماره 53383-19/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به مجوز صادره شماره 2069-22/10/87 این شورا و سابقة اقدامات ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور محاسبه 50% از درآمد عوارض خدمات شهری دریافتی از اتباع بیگانه در زمان وصول به حساب بستانکاری دفتر امور اتباع و پرداخت آن مبلغ به دفتر مزبور ، موافقت گردید.

3- نامه شماره 51991-17/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. بر اساس مفاد توافقنامه شماره 26096-25/2/93 ، موافقت شد که به ازای انتقال سند ثبتی شماره 1442 فرعی از 11 اصلی بخش چهار کرمان در اراضی کاظم آباد ، به مساحت 209 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/090/2 ریال به نام شهرداری کرمان ، آن شهرداری نیز ، متقابلاً قطعه زمین شماره 28 را ، به مساحت 300 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/250/2 ریال ، به شهروند محترم ، آقای رضا بهرامی راد ، با رعایت ضوابط واگذار نماید و ما به التفاوت دو قطعه زمین عوض و معوض را نیز ، به میزان -/000/000/160 ریال دریافت نماید.

4- نامه شماره 50950-15/4/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 38 فرعی از 3501 اصلی بخش دو کرمان در خیابان پیرانشهر ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد حاجی پور ، به مساحت 54/271 مترمربع با 127 مترمربع ساختمان گنبدی و 5/34 مترمربع ساختمان تیرآهنی با احتساب حیاط سازی و دیوارهای اطراف ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/350/742/1 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1193-21/3/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 165 ، 106 ، 201 و 160 ، جمعاً به مساحت 53/769 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/860/704/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دخترو اردشیر مبلغ -/000/490/37 ریال در وجه آقای محمد حاجی پور پرداخت نمايد.

5- نامه شماره 52226-17/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به وجود حکم قضایی و پیگیری وراث آقای فرخی برای دریافت باقی ماندة دیه ، با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/560 ریال ماندة وجه تعیین شده دادگاه به مشارالیهم ، از طریق افزودن ردیف اعتبار 205517-100 به نام بیمه مسؤولیت مدنی شهرداری منطقه یک موافقت شد.597

6- نامه شماره 53391-19/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با پیشنهاد خرید ملک ، آقای کیان سالاری ، در خیابان شهید ایرانمنش برای آن شهرداری که در حال حاضر نیز در اجارة شهرداری است ، به ازای تهاتر صد در صد با تسهیلات شهرداری و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

7- نامه شماره 19250-19/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری بدین شرح موافقت شد که مالک قطعه زمین موردنظر ، شهروند محترم ، آقای یدالله شمسی نیا ، به ازای واگذاری ملک بتوانند معادل ارزش آن – به نرخ کارشناسی روز – در هر یک از مناطق شهرداری ، پروانه ساختمانی دریافت نمایند.( این ملک بعد از احداث پل انتهای خیابان رجایی ، از حیث استفاده تجاری ، فاقد امکان دسترسی به دلیل فقدان باند کندرو گردیده است ).

8- نامه شماره 51007-15/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و دیگر مدارک موجود در پرونده و نظر موافق شهرداری ، با دریافت ریالی قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ، از ملک شهروند محترم ، آقای حامد بهجتی به وکالت آقای محمود آشورماهانی ، در خیابان حکیم ، به مبلغ -/671/426/144/6 ریال ، ( با توجه به وقفی بودن زمین و نیاز آن شهرداری ) موافقت شد.

9- نامه شماره 53950-21/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 22/4/93 شورای عمومی مطرح گردید و با توجه به دیگر مدارک موجود در پرونده و نظر موافق شهرداری ، با دریافت ریالی قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ، از ملک مورد ادعای شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، در بلوار آیت الله صدوقی ، اراضی غرب راه آهن ، اراضی کاظم آباد ، به مبلغ -/000/097/642/13 ریال موافقت شد.

10- نامه شماره 54247-22/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 22/4/93 شورای عمومی مطرح و با پیشنهاد احداث پل عابر پیاده از طریق مشارکت بخش خصوصی در بلوار جمهوری اسلامی ، محدوده شهید لاری ( 20 متری نادر سابق ) موافقت شد.