مصوبات جلسه 93/4/8

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/4/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 720-2/4/93 شهروند محترم ، خانم اسما سلطانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ملک موردنظر با کارشناسی روز و با استفاده از کارشناسانی که شهرداری تعیین خواهد کرد ، اقدام شود و قدرالسهم به صورت ریالی اخذ گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 674-28/3/93 شهروند محترم ، آقای امین سلیمانی فر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که صدور پروانه ساختمان ملک موردنظر ، با توجه به توضیحات مرقوم در نامه فوق الذکر و این که ملک موردنظر از قطعات واگذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد ، بدون محاسبه تفکیک انجام گیرد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 578-19/3/93 شهروندان محترم ، آقایان : علی لشکری و علیرضا مددی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تفکیک ملک موردنظر در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچه شماره 30 ، با توجه به تعریض انجام شده و موقعیت آن ، با ابعاد موجود (60/24 × 12 متر ) بلامانع می باشد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 617-22/3/93 شهروند محترم ، آقای روح الله طالبی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به میزان تعریض ملک موردنظر در کمربندی شرقی ، کوچة شماره 31 و موقعیت تجاری آن ، صدور پروانه ساختمان ملک مزبور بلامانع می باشد.

5- نامه شماره 41482-28/3/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک ورثه مرحومان یدالله عبدالحسین پور و فاطمه بیگم میررضایی جوشانی به وکالت آقای محسن عبدالحسین پور دارای پلاک ثبتی به شماره 8616 اصلی 3968 و فرعی 1384 ، در خیابان شهید دستغیب ، کوچة شماره 11 ، به مساحت 5/214 مترمربع با 75 مترمربع اعیانی تجاری و 108 مترمربع بنای مسکونی و با احتساب بالکن ، حیاط سازی و حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/850/177/2 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 39974-25/3/93 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 16 و 23 از نقشه تفکیکی شماره 5435-4/10/86 ، به ترتیب به مساحت 15/229 و 230 مترمربع که مساحت دو قطعه جمعاً 15/459 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/675/1 ریال می باشد ، به نامبردگان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و شهرداری مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض به مبلغ
-/000/250/502 ریال را در وجه نامبردگان به صورت نقد پرداخت نماید.

6- نامه شماره 41593-28/3/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، در شهرک قائم ، متعلق به شهروند محترم ، آقای غلامعباس فیضی احمدآبادی ، دارای شش دانگ پلاك ثبتي به شماره 43 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان ، به مساحت 180 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/504 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1196-21/3/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 66 ، به مساحت 02/199 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/452/517 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، آقای غلامعباس فیضی احمدآبادی مبلغ -/000/452/13 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

7- نامه شماره 41624-28/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این اعلان که حوزة شهید مطهری ، ناحیة مقاومت بسیج امیرالمومنین ( ع ) شهرستان کرمان ، در اجرای طرح آمارگیری نفوس و مسکن حاشیة شهرک پدر ، همکاری داشته اند ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/100 هزار ریال از محل ردیف 205512-100 با عنوان خدمات قراردادی ، به حوزة مزبور موافقت گردید.

8- نامه شماره 41487-28/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای رضا قربانی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 638-25/3/93 شهروند محترم ، آقای محمد ایرانمنش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی فرزند نامبرده ، آقای محسن ایرانمنش ، به منطقه دو شهرداری – با قید اعتبار تا تاریخ 31/3/93 - به صورت 20% نقد و مابقی تا پایان سال 1393 دریافت گردد.

10- نامه شماره 39904-25/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای حامد اسدی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

11- نامه شماره 35528-13/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تغییر مبلغ فوق العاده مأموریت از -/000/100 به -/000/200 ریال در روز موافقت شد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 516-12/3/93 شهروند محترم ، آقای مصیب کریمی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به شهرداری – موضوع توافق نامة شماره 1158-23/11/91 - به صورت یک چهارم نقد و مابقی در اقساط یک ساله دریافت گردد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 3567-17/3/93 مسؤول محترم اتحادیة انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به آن اتحادیه ، مبلغ بدهی عوارض خدمات شهری ، به میزان -/720/728/43 ریال ، در اقساط 24 ماهه اخذ گردد.

15- نامه شماره 45469-4/4/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک از پلاک ثبتی به شماره 615 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان امام ، کوچة شماره 5 ، که چهار دانگ آن متعلق به شهروند محترم ، خانم فروغ احشامی ، می باشد ، به مساحت 9/259 مترمربع با 24 مترمربع اعیانی تجاری و احتساب حق کسب و پیشه ، به ارزش کارشناسی -/333/833/103/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح عمرانی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 43356-1/4/93 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی 4 دانگ سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 19 از نقشه تفکیکی شماره 48347-23/12/82 ، به مساحت 85/113 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/100/960/2 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و شهرداری مابه التفاوت ارزش 4 دانگ ملک مسیری و قطعه زمین عوض را به مبلغ -/333/733/143 ریال ، در وجه خانم فروغ احشامی به صورت نقد پرداخت نماید. مبلغ کارشناسی دو دانگ از شش دانگ ملک مسیری نیز به ارزش -/667/916/551/1 ریال به حساب سپردة دادگستری واریز گردد تا پس از مشخص شدن مالک دو دانگ ، آن فرد با رعایت ضوابط
مربوط ، مبلغ واریز شده را برداشت نماید.