کمیسون حقوقی و نظارت

در .

رئیس:

فتح الله مویدی

 

نایب رئیس:

 علی اکبر مشرفی

 

منشی:

علی خدادادی

سایر اعضای کمیسیون: 

منصور ایرانمنش

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 9