کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی

رئیس:

محمد امینی زاده

 

نایب رئیس:

فتح الله مویدی

 

منشی:

منصور ایرانمنش

سایر اعضای کمیسیون: 

حسن چناریان

سید محمد موسوی

 

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 7