مصوبات جلسه 98/5/13

1 نامه شماره 99368-8/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف کنترل و ساماندهی سگهای بلاصاحب ، این شورا با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری کرمان ، با پیشنهاد اجرای صورتجلسة مورخ 29/2/98 کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 82172-20/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ -/091/481/36 ریال ( سی و شش میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و نود و یک ) - بابت چهار فقره فیش واریزی به حساب دادگستری کرمان که در سال 96 به هزینه منظور نشده است - از ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 90504-30/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور بخشش کارمزد تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 قبض شماره 9810013270-25/3/98 به نام شهروند محترم ، خانم ربابه مهاجری ، به میزان -/000/460/53 ریال ( پنجاه و سه میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ) و هزینه کرد آن از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 89906-30/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط مبلغ با قیمانده از ارزش کارشناسی خودروی حمل زباله که قبلاً به دهیاری ده لؤلؤ فروخته شده و آن دهیاری از پرداخت نقدینة مبلغ مستأصل است با اخذ کمترین کارمزد ممکن ،  با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5-  با توجه به مفاد نامة شماره 58/1/6843-11/1/98 فرمانداری محترم کرمان در خصوص بند 9 از صورتجلسة شماره 5416-27/12/97 ، به پیوست تصویر نامه های شماره 99871-9/5/98 و 699/98/م/1-25/4/98 و 715/98/م/1-13/5/98 شهرداری کرمان به انضمام نقشة تفکیکی تأیید شده سازمان محترم مدیریت فرهنگی مطرح گردید و این شورا بر اجرای مصوبة مزبور با ملاحظه و رعایت دقیق ضوابط سازمان میراث فرهنگی و ضوابط مربوط به کاربری پذیرایی گردشگری تأکید گردد.

6- نامه شماره 84822-24/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/60 ریال ( شصت میلیون ریال ) بابت حق عضویت شهرداری در انجمن حسابرسان داخلی ایران در سال های 96 و 97 از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 89902-30/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای ایرج عبدلی ، از پرسنل رسمی منطقه چهار ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانــات به مستمنــدان ، باهدف تأمین بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 54281-19/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نظریات مطرح شده در صورتجلسة کمیتة جامع نامگذاری معابر شهری مورخ 1/3/98 ، با اجرای کلیة بندها به جز بند 3 موافقت گردید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.