توان شورای شهر و شهردار باید برای پیشرفت شهر به کار رود

در .

رییس کمیسیون برنامه و بودجه، ایجاد منابع پایدار و حقوقی شورای شهر کرمان:

توان شورای شهر و شهردار باید برای پیشرفت شهر به کار رود

 رییس کمیسیون برنامه و بودجه، ایجاد منابع پایدار و حقوقی شورای شهر در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: نهادهای فرهنگی، مطبوعات و رسانه ها عامل تغییر در جامعه محسوب می شوند.

حسین چناریان همچنین اظهار داشت: با توجه به تخصص و قابلیت های اعضای شورا به این جمع بندی رسیدیم که بدون جریانات و تنش های سیاسی به مردم خدمت کنیم.

وی با بیان این که در انتخاب شهردار گرایش های سیاسی مد نظر نبود افزود: توان شورای شهر و شهردار باید برای پیشرفت شهر به کار رود.

چناریان با اشاره به برگزاری بیش از صد جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در سال گذشته ساختار بودجه اصلاح شد تا زمینه ایجاد درآمدهای قانونی فراهم و کار گسترده ای در شورای شهر و شهرداری اعمال شود.

وی با بیان این که نظام بودجه ریزی و و نبود درآمدهای پایدار در شهر کرمان اشکال اساسی دارد افزود: نداشتن یک بنیه و پشتوانه مالی و درآمدی پایدار برای تحول در شهر نقطه ضعف بزرگی است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه، ایجاد منابع پایدار و حقوقی شورا اظهار داشت: با تصویب منطقی بودجه 98 زمینه تحول ایجاد لوایح درآمدی برای آینده فراهم شده و خوشبین کننده است.