مصوبات جلسه 97/11/28

 1-  نامه شماره 221378-17/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهادهای کمیتة نام گذاری مورخ 26/10/97 در مورد اطلاق :

- کوچة شماره 16 در سه راه فرهنگیان ، بلوار معلم ، به نام شهید معزز عباس نیک ورز ،

- کوچه شماره 18 خیابان پروین اعتصامی به نام شهید معزز حبیب الله محمدیان پور نجیب ،

- کوچه شماره 15 خیابان پروین اعتصامی به نام شهید معزز مسعود محمدیان پور نجیب ،

- خیابان فاقد نام منشعب از خیابان ملاصدرا در شهرک خواجو ، به نام ادیب و شاعر نامدار همایون کرمانی ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2-  نامه شماره 229273-29/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری ، با پیشنهاد مطرح به منظور تهیه 320 عدد کارت هدیه به مبلغ -/000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال ) ( جمعاً به مبلغ نود و شش میلیون تومان ) از محل ردیف 205516 با عنوان هزینه های رفاهی کارکنان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست کمیسیون معماری ، شهرسازی و حاشیه نشینی و شورای عمومی مورخ 28/11/97 و در اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها و آیین نامة آن و ضرورت محافظت از منابع حیاتی و حیات ساز در شهر کویری کرمان ، مقرر شد که مأموران بازدید در زمان بازدید از املاکی که صاحبان آن متقاضی تفکیک و یا صدور پروانه ساختمان میباشند ، ملزم گردند که در برگ گزارش وضعیت ساختمان ، تعداد و جانمایی درختان موجود در عرصة ملک و معابر پیرامون آن را نیز به دقت مرقوم و اعلان نمایند تا در طراحی نقشه ها مدنظر قرار گیرد.

4- نامه شماره 203597-26/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی کامل و تأیید اسناد هزینه های مربوط ، مبلغ اعلام شده به میزان -/500/296/40  ریال ( چهل میلیون و دویست و نود و شش هزار و پانصد ریال ) از محل اعتبار دیون تأمین و پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 227457-27/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و در اجرای تفاهم نامة شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی به منظور دریافت 1333 تن قیر رایگان ، با پیشنهاد ترهین 76 سهم از سند مالکیت مربوط به پلاک 8445 فرعی از 11 اصلی مفروز از 8377 بخش 4 کرمان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 222657-18/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال کارت هدیه به تعدادی از ورزشکاران و قهرمانان عزیز

پاراالمپیکی و نخبگان علمی و فرهنگی از محل ردیف 417702 هدایا و پرداخت های تشویقی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 216499-11/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) از محل ردیف 417703 با عنوان کمک ها و اعانات به مستمندان ، به آقای علیرضا حسینی ، از پرسنل شهرداری ، با هدف تأمین بخشی از هزینة درمان همسرشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 220279-16/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی ، به آقای محمد خدمتی ، از پرسنل شهرداری ، با هدف تأمین بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

9- نامه شماره 212330-7/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی ، به آقای غلامرضا رضایی ، از پرسنل شهرداری با هدف تأمین بخشی از هزینة درمان همسر ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

10- نامه شماره 206434-30/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی ، به آقای ماشاالله عابدی فریزنی ، از پرسنل شهرداری و با هدف تأمین بخشی از هزینة درمان ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 223586-21/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) از محل ردیف 205516 با عنوان هزینه های رفاهی کارکنان ، به آقای عارف سعیدیان ، از پرسنل شهرداری با هدف تأمین بخشی از هزینة درمان همسرشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

12- نامه شماره 220267-16/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از محل ردیف 417703 با عنوان کمک ها و اعانات به مستمندان ، به خانم فاطمه کمالی سیرچی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 13- نامه شماره 178180-18/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم  ، آقای سید محمدمهدی موسوی ، در خیابان نگارستانی ، بین کوچه های شماره 21 و 23 ، ( قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی شماره 16269-17/9/83 ) ، به مساحت 210/25 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/474/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و چهار صد هزار ریال ) به نامبرده ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. ضمناً در صورت امکان مبلغ بدهی بر اساس دستورالعمل موجود تقسیط شود.

14- نامه وارده شماره 4726-23/11/97 شهروند محترم ، خانم فرحناز حاج غنی ، مطرح گردید و در جهت مساعدت به مشارالیها – که به لحاظ در زندان بودن همسر ، سرپرست خانواده می باشد و با استفاده از یک دستگاه ترامبولین ( سرسره بادی ) خریداری شده ، در تکاپوی امرار معاش می باشد – مقرر شد که از طریق انعقاد قرارداد ، مکانی در پارک پدر ، به مدت 6 ماه آزمایشی و رایگان در اختیار ایشان نهاده شود و پس از آن در صورت نبود مشکل ، با عقد قرارداد و محاسبة قیمت پایة کارشناسی ، اقدام لازم انجام گیرد. تصویر نامه این شهروند محترم و سابقة نامه شهرداری پیوست می باشد.