نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00055,580,000
ایرانمنش منصورشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00089,410,230
ماده 10038989,18837,589,1443,758,9140033,830,230
بابایی محمودشورا681,090,00074,120,0007,412,00028,090,00035,502,00038,618,00038,618,000
تقوی محمد صادقشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00055,580,000
چناریان حسینشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00091,190,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,7520035,610,768
کردستانی عشرتشورا701,090,00076,300,000013,090,000063,210,00063,210,000
شمسی محمد امینشورا701,090,00076,300,0007,630,00026,090,00033,720,00042,580,00076,410,230
ماده10038989,18837,589,1443,758,9140033,830,230
کمساری محمدرضاشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00089,410,230
ماده10038989,18837,589,1443,758,9140033,830,230
موسوی سید محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00089,410,230
ماده10038989,18837,589,1443,758,9140033,830,230
مویدی فتح اللهشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,090,00020,720,00055,580,00091,190,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,7520035,610,768