نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
ایرانمنش منصورشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750138,603,510
ماده 100501,305,72865,286,4006,528,64006,528,64058,757,760
بابایی محمودشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
تقوی محمد صادقشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
چناریان حسینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750126,851,958
ماده77401,305,72852,229,1205,222,91205,222,91247,006,208
کردستانی عشرتشورا501,774,35088,717,50000088,717,50088,717,500
شمسی محمد امینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750138,603,510
ماده100501,305,72865,286,4006,528,64006,528,64058,757,760
کمساری محمدرضاشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750144,479,286
ماده100551,305,72871,815,0407,181,50407,181,50464,633,536
موسوی سید محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750144,479,286
ماده100551,305,72871,815,0407,181,50407,181,50464,633,536
مویدی فتح اللهشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750126,851,958
ماده77401,305,72852,229,1205,222,91205,222,91247,006,208