نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750126,851,958
ماده 77401,305,72852,229,1205,222,9125,222,91247,006,208
ایرانمنش منصورشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750164,456,924
ماده 100721,305,72894,012,4169,401,24209,401,24284,611,174
بابایی محمودشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
تقوی محمد صادقشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
چناریان حسینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750126,851,958
ماده77401,305,72852,229,1205,222,91205,222,91247,006,208
کردستانی عشرتشورا501,774,35088,717,50000088,717,50088,717,500
شمسی محمد امینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750164,456,924
ماده100721,305,72894,012,4169,401,24209,401,24284,611,174
کمساری محمدرضاشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750144,479,286
موسوی سید محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750140,953,820
ماده100521,305,72867,897,8566,789,78606,789,78661,108,070
مویدی فتح اللهشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750140,953,820
ماده100521,305,72867,897,8566,789,78606,789,78661,108,070