نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750124,845,750
ماده 77202,500,00050,000,0005,000,0005,000,00045,000,000
ایرانمنش منصورشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750133,845,750
ماده 100203,000,00060,000,0006,000,00006,000,00054,000,000
بابایی محمودشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
تقوی محمد صادقشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
چناریان حسینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750124,845,750
ماده77202,500,00050,000,0005,000,00005,000,00045,000,000
کردستانی عشرتشورا501,774,35088,717,50000088,717,50088,717,500
شمسی محمد امینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750133,845,750
ماده100203,000,00060,000,0006,000,00006,000,00054,000,000
کمساری محمدرضاشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
موسوی سید محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750133,845,750
ماده100203,000,00060,000,0006,000,00006,000,00054,000,000
مویدی فتح اللهشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750133,845,750
ماده100203,000,00060,000,0006,000,00006,000,00054,000,000