کمیسیون هوشمند‌سازی، شفافیت و بهره وری

روز و ساعت تشکیل جلسات

یکشنبه ها ساعت 17:30 تا 19

هیئت رئیسه کمیسیون:

سید محمد موسوی
رئیس کمیسیون

محمد امینی زاده
نایب رئیس کمیسیون

محمد امین شمسی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: