نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,85079,070,850
ایرانمنش منصورشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850128,035,656
ماده 10055989,18854,405,3405,440,53405,440,53448,964,806
بابایی محمودشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,85079,070,850
تقوی محمد صادقشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,85079,070,850
چناریان حسینشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850114,681,618
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768
کردستانی عشرتشورا501,75713087,856,50000087,856,50087,856,500
شمسی محمد امینشورا551,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850128,035,656
ماده10050989,18854,405,3405,440,53405,440,53448,964,806
کمساری محمدرضاشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850128,035,656
ماده10055989,18854,405,3405,440,53405,440,53448,964,806
موسوی سید محمدشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850128,035,656
ماده10055989,18854,405,3405,440,53405,440,53448,964,806
مویدی فتح اللهشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850141,389,694
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768