نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,00093,114,000
ایرانمنش منصورشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,000134,956,652
ماده 10047989,18846,491,8364,649,18404,649,18441,842,652
بابایی محمودشورا641,478,00094,592,0009,459,20015,000,00024,459,20070,132,80070,132,800
تقوی محمد صادقشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,00093,114,000
چناریان حسینشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,000128,724,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768
کردستانی عشرتشورا701,478,000103,460,000000103,460,000103,460,000
شمسی محمد امینشورا701,478,000103,460,00010,346,00013,000,00023,346,00080,114,000121,956,652
ماده10047989,18846,491,8364,649,18413,000,0004,649,18441,842,652
کمساری محمدرضاشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,000134,956,652
ماده10047989,18846,491,8364,649,18404,649,18441,842,652
موسوی سید محمدشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,000134,956,652
ماده10047989,18846,491,8364,649,18404,649,18441,842,652
مویدی فتح اللهشورا701,478,000103,460,00010,346,000010,346,00093,114,000128,724,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768