نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,00080,010,000
ایرانمنش منصورشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,000120,072,114
ماده 10045989,18844,513,4604,451,34604,451,34640,062,114
بابایی محمودشورا581,270,00073,660,0007,366,00015,000,00022,366,00051,294,00051,294,000
تقوی محمد صادقشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,00080,010,000
چناریان حسینشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,000115,620,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,7520035,610,768
کردستانی عشرتشورا701,270,00088,900,00000088,900,00088,900,000
شمسی محمد امینشورا701,270,00088,900,0008,890,00013,000,00021,890,00067,010,000107,072,114
ماده10045989,18844,513,4604,451,3464,451,34640,062,114
کمساری محمدرضاشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,000120,072,114
ماده10045989,18844,513,4604,451,34604,451,34640,062,114
موسوی سید محمدشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,000120,072,114
ماده10045989,18844,513,4604,451,34604,451,34640,062,114
مویدی فتح اللهشورا701,270,00088,900,0008,890,00008,890,00080,010,000115,620,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768