نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,85079,070,850
ایرانمنش منصورشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850101,327,580
ماده 10025989,18824,729,7002,472,97002,472,97022,256,730
بابایی محمودشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,85079,070,850
تقوی محمد صادقشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,85079,070,850
چناریان حسینشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850105,778,926
ماده7730989,18829,675,6402,967,56402,967,56426,708,076
کردستانی عشرتشورا501,75713087,856,50000087,856,50087,856,500
شمسی محمد امینشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850101,327,580
ماده10025989,18824,729,7002,472,97002,472,97022,256,730
کمساری محمدرضاشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850101,327,580
ماده10025989,18824,729,7002,472,97002,472,97022,256,730
موسوی سید محمدشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850101,327,580
ماده10025989,18824,729,7002,472,97002,472,97022,256,730
مویدی فتح اللهشورا501,75713087,856,5008,785,65008,785,65079,070,850105,778,926
ماده7730989,18829,675,6402,967,56402,967,56426,708,076