نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00068,670,000
ایرانمنش منصورشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00090,926,730
ماده 10025989,18824,729,7002,472,9700022,256,730
بابایی محمودشورا531,090,00057,770,0005,777,00005,777,00051,993,00051,993,000
تقوی محمد صادقشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00068,670,000
چناریان حسینشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,000104,280,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,7520035,610,768
کردستانی عشرتشورا141,090,00015,260,00000015,260,00015,260,000
شمسی محمد امینشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,000,00020,630,00055,670,00077,926,730
ماده10025989,18824,729,7002,472,9700022,256,730
کمساری محمدرضاشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00090,926,730
ماده10025989,18824,729,7002,472,9700022,256,730
موسوی سید محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00090,945,000
ماده10025550,00024,750,0002,475,0000022,275,000
مویدی فتح اللهشورا671,090,00073,030,0007,303,00007,303,00065,727,000101,337,768
ماده7740989,18839,567,5203,956,7520035,610,768