نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00072,231,077
معاملات (سالانه)4989,1883,956,752395,675003,561,077
ایرانمنش منصورشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00090,945,000
ماده 10045550,00024,750,0002,475,0000022,275,000
بابایی محمودشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00068,670,000
تقوی محمد صادقشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00068,670,000
چناریان حسینشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00088,470,000
ماده7740550.00022,000,0002,200,0000019,800,000
کردستانی عشرتشورا701,090,00076,300,00000076,300,00076,300,000
شمسی محمد امینشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,000,00020,630,00055,670,00077,945,000
ماده10041550,00024,750,0002,475,0000022,275,000
کمساری محمدرضاشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00090,945,000
ماده10045550,00024,750,0002,475,0000022,275,000
موسوی سید محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00090,945,000
ماده10045550,00024,750,0002,475,0000022,275,000
مویدی فتح اللهشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00088,470,000
ماده7740550.00022,000,0002,200,0000019,800,000