نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,000122,086,152
معاملات (سالانه)60989,18859,351,2805,935,1280053,416,152
ایرانمنش منصورشورا01,090,0000000020,295,000
ماده 10041550,00022,550,0002,255,0000020,295,000
بابایی محمودشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00068,670,000
تقوی محمد صادقشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00068,670,000
چناریان حسینشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00088,470,000
ماده7740550.00022,000,0002,200,0000019,800,000
کردستانی عشرتشورا701,090,00076,300,00000076,300,00076,300,000
شمسی محمد امینشورا701,090,00076,300,0007,630,00013,000,00020,630,00055,670,00075,965,000
ماده10041550,00022,550,0002,255,0000020,295,000
کمساری محمدرضاشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00088,965,000
ماده10041550,00022,550,0002,255,0000020,295,000
موسوی سید محمدشورا01,090,0000000020,295,000
ماده10041550,00022,550,0002,255,0000020,295,000
مویدی فتح اللهشورا701,090,00076,300,0007,630,00007,630,00068,670,00088,470,000
ماده7740550.00022,000,0002,200,0000019,800,000