نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,60071,526,600
ایرانمنش منصورشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,600118,710,868
ماده 10053989,18852,426,9645,242,69605,242,69647,184,268
بابایی محمودشورا501,589,48079,474,0007,947,40015,000,00022,947,40056,526,60056,526,600
تقوی محمد صادقشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,60071,526,600
چناریان حسینشورا501,589,48079,474,0007,947,40013,000,00020,947,40058,526,600107,491,406
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768
کردستانی عشرتشورا501,589,48079,474,00000079,474,00079,474,000
شمسی محمد امینشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,600118,710,868
ماده10053989,18852,426,9645,242,69605,242,69647,184,268
کمساری محمدرضاشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,600118,710,868
ماده10053989,18852,426,9645,242,69605,242,69647,184,268
موسوی سید محمدشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,600118,710,868
ماده10053989,18852,426,9645,242,69605,242,69638,281,576
مویدی فتح اللهشورا501,589,48079,474,0007,947,40007,947,40071,526,600107,137,368
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768