نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,85071,070,850
ایرانمنش منصورشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,850117,364,848
ماده 10052989,18851,437,7765,143,77805,143,77846,293,998
بابایی محمودشورا501,75713087,856,5008,785,65028,000,00036,785,65051,070,85051,070,850
تقوی محمد صادقشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,85071,070,850
چناریان حسینشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,850106,681,618
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768
کردستانی عشرتشورا501,75713087,856,50008,000,0008,000,00079,856,50079,856,500
شمسی محمد امینشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,850117,364,848
ماده10052989,18851,437,7765,143,77805,143,77846,293,998
کمساری محمدرضاشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,850117,364,848
ماده10052989,18851,437,7765,143,77805,143,77846,293,998
موسوی سید محمدشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,850117,364,848
ماده10050989,18851,437,7765,143,77805,143,77846,293,998
مویدی فتح اللهشورا501,75713087,856,5008,785,6508,000,00016,785,65071,070,850106,681,618
ماده7740989,18839,567,5203,956,75203,956,75235,610,768