نام خانوادگی و نامجلساتجمع ساعاتفیجمع کلکسورات مالیاتسایر کسوراتجمع کسوراتخالص پرداختیمجموع پرداختیمشاهده جزئیات
امینی زاده محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750126,851,958
ماده 77401,305,72852,229,1205,222,9125,222,91247,006,208
ایرانمنش منصورشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750146,829,596
ماده 100571,305,72874,426,4967,442,65007,442,65066,983,846
بابایی محمودشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
تقوی محمد صادقشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
چناریان حسینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750126,851,958
ماده77401,305,72852,229,1205,222,91205,222,91247,006,208
کردستانی عشرتشورا501,774,35088,717,50000088,717,50088,717,500
شمسی محمد امینشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750146,829,596
ماده100571,305,72874,426,4967,442,65007,442,65066,983,846
کمساری محمدرضاشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,75079,845,750
موسوی سید محمدشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750146,829,596
ماده100571,305,72874,426,4967,442,65007,442,65066,983,846
مویدی فتح اللهشورا501,774,35088,717,5008,871,750 08,871,750 79,845,750146,829,596
ماده100571,305,72874,426,4967,442,65007,442,65066,983,846