اعضای شورای شهر دوره سوم

در .

 

زهرا ایرانمنش  سید مظفر داوری    محمد سام

عیسی سلاجقه  حسین شریعت کامران صنعتی

 

زهرا لری           علی مهاجری      فتح الله مؤیدی