کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری

رئیس:

حسین چناریان

 

نایب رئیس:

سید محمد موسوی

 

منشی:

منصور ایرانمنش

سایر اعضای کمیسیون: 

فتح الله مویدی 

علیرضا نادری

محمد امینی زاده

محمد رضا کمساری

عشرت کردستانی

محمود بابایی

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 7 صبح

 

صورت جلسه کمیسیون بودجه

 

مصوبات کمیسیون بودجه