اعضای شورای شهر دوره ششم

در .

محمد امینی زاده

منصور ایرانمنش

محمود بابایی

سید محمد صادق تقوی

حسین چناریان

محمد امین شمسی

عشرت کردستانی

محمد رضا کمساری

سید محمد موسوی

فتح الله مؤیدی

علیرضا نادری