-دستور کار کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی آبان ماه 1402

1402/5354- پاسخ شهرداری درخصوص شناسنامه دار شدن مکان های تاریخی سطح شهر تایید

-نامه شماره 5523 -1402 درخصوص وضعیت تملکات قلاع اردشیر و دختر تایید

-نامه شماره 5579 -1402 ارسالی از هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کرمان- در خصوص طرح تعیین محور گردشگری کوه های صاحب الزمان تایید

-طرح : گزارش و بررسی در خصوص وضعیت طرح میدان آزادی

-طرح : گزارش و بررسی در خصوص وضعیت طرح میدان آزادی

-طرح : گزارش و بررسی در خصوص جابجائی شهرداری منطقه 5

-طرح : گزارش و بررسی در خصوص جابجائی شهرداری منطقه 5 تایید

-طرح : گزارش و بررسی درخصوص اتحادیه دانش آموزی – نرم افزار دیار کریمان تایید

-طرح : گزارش و بررسی پیرامون برنامه ها و اقدامات شهرداری درخصوص مراسم سالگرد سردار شهید سپهبدسلیمانی تایید

-طرح : گزارش و بررسی درخصوص خواهر خواندگی شهر کرمان با شهرهای کشورهای مسلمان و شهرهای کشورهای همسایه تایید