-دستور کار کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شهریور ماه 1402

-گزارش وبررسی درخصوص طرح المان سردار سپهبد شهید سلیمانی تایید

-بررسی در خصوص تابلو راهنما جهت مکانهای تاریخی والمان های سطح شهر تایید