-دستور کار کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی خرداد ماه 1402

-گزارش ، تحلیل وبررسی درخصوص طرح میدان آزادی

-گزارش وبررسی درخصوص شناسنامه مکانهای تاریخی و المانهای سطح شهر تایید

-گزارش وبررسی درخصوص پروژه خانه شهر وحمام باغ له له تایید

-گزارش وبررسی درخصوص برگزاری جشنواره نان ، کودک درخرداد وتیرماه سال جاری تایید

-گزارش وبررسی درخصوص تفاهم نامه فی مابین شهرداری وشرکت ریسندگی واقع درخیابان منجی تایید

-گزارش ، تحلیل وبررسی درخصوص طرح میدان آزادی تایید

-گزارش و بررسی طرح کلی درخصوص قلاع اردشیر و دختر تایید

-ارائه گزارش و بررسی طرح شاهزاده محمد

-گزارش ، تحلیل و بررسی درخصوص شناسنامه خیابانها و محله های تاریخی سطح شهر تایید

-نامه شماره 2191 -1402 ارسال توافقنامه مورخ 1394/9/2 در خصوص تسهیل متقابل شرایط سفر اتباع ایران و روسیه تایید

-نامه شماره 2044 – 1402 درخصوص ارسال گزارش اسکان زائرین حاج قاسم سلیمانی در گلزار وتقاضای مساعدت از شورای اسلامی شهر کرمان تایید

-گزارش طرح تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت نفت ( موزه نفت سوزها ) تایید

-بررسی و تحلیل درخصوص املاک قلاع اردشیر و دختر تایید