-دستور کار کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی اردیبهشت ماه 1402

-نامه وارده 507 -1402 در پاسخ به نامه شماره 7479در خصوص گزارش خدمات رسانی به مهمانان نوروزی سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری

-درخصوص وضعیت تملکات قلاع اردشیر ودختر تایید

-در خصوص گزارش زمان بندی پروژه میدان توحید

-طرح بررسی وضعیت تملکات قلاع اردشیر ودختر

-در خصوص گزارش زمان بندی پروژه میدان توحید تایید

-نامه وارده شماره 1292-1402 گزارش سفر سرکنسول کشورمان در آلماتی به استان ژامبیل قزاقستان و بررسی ظرفیت همکاری های استانی با این کشور تایید

-گزارش و بررسی درخصوص پروژه های خانه شهر وحمام باغ له له تایید

-نامه شماره 1373 -1402 درپاسخ به نامه شماره 1170 – 1402/2/12 در خصوص گزارش وضعیت تملکات قلاع اردشیر و دختر

-نامه شماره 1378 -1402 به شورای شهر پاسخ به نامه 5362-1401 علیرضا شجاعی درخصوص پلاک ثبتی 7 فرعی از 3536 اصلی بخش دو کرمان واقع درشهدای پیرانشهر تایید

-نامه وارده 1483- 1402 ارسال گزارش تهیه شده در معاونت دیپلماسی عمومی این وزارتخانه با موضوع نگاهی به دیپلماسی شهری در شهرهای منتخب جهان ؛ بخش اول : پاریس “، جهت ملاحظه

-گزارش ، تحلیل وبررسی درخصوص تفاهم نامه باغ موزه صنعتی تایید

-بررسی وگزارش وضعیت تملکات قلاع اردشیر ودختر تایید