-دستور کار کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی فروردین ماه 1402

-نامه شماره 5752 -1401 ارسال صورتجلسه سومین اجلاس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری ایران

-نامه شماره 6779-1401در خصوص نامه 6116-1401 استعلام این شورا ، در مورد نامه هایی ارجاعی به هیأت حل اختلاف

-بررسی وگزارش وضعیت تملکات قلاع اردشیر ودختر

-بررسی وگزارش در خصوص خدمات سازمان فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی درخصوص اقدامات و خدمات به گردشگران ومسافران نوروزی درایام نوروز سال 1402

-گزارش وبررسی در خصوص پروژه میدان توحید وجابجائی شهرداری منطقه 5

-نامه وارده 716 – 1402 در پاسخ به نامه ی شماره ی 7765 شرح ویژگی های شهر نیژنی نووگورد کشور روسیه به عنوان خواهرخواندگی آن شهر با شهر کرمان تایید

-نامه وارده 668 -1402 در پاسخ به نامه ی شماره ی 7765 شرح ومعرفی وویژگی های شهر شانگهای کشور چین باموضوعیت خواهر خواندگی با شهر کرمان تایید

-گزارش مشاور طرح گردشگری قلاع اردشیر و دختر وبررسی ارائه طرح قلعه محمود توسط مشاور طرح

-گزارش وبررسی در خصوص پروژه میدان توحید وجابجائی شهرداری منطقه 5 تایید