-دستور کار کمیسیون بهره وری، هوشمند سازی و شفافیت آبان ماه 1402

-نامه شماره 5453 -1402 در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اصلاح فرایند های شهرسازی تایید

-طرح : گزارش عملکرد و هزینه سازمان سیما منظر و فضای سبز

-طرح : گزارش عملکرد و هزینه سازمان سیما منظر و فضای سبز تایید

-طرح : گزارش و بررسی در خصوص ممیزی املاک و اصناف تایید

4-نامه شماره 5800 -1402 درپاسخ به نامه شماره1567-1402/2/30 در خصوص وضعیت نیروهای شاغل در سازمان ساماندهی مشاغل شهری

-نامه شماره 5800 -1402 درپاسخ به نامه شماره1567-1402/2/30 در خصوص وضعیت نیروهای شاغل در سازمان ساماندهی مشاغل شهری

-نامه شماره 5867 – 1402 درخواست آقای محمدرضا عباس زاده – از نیروهای بازرسی شهرداری کرمان تایید

-طرح : گزارش و بررسی درخصوص اسکن پرونده های املاک شهرداری مرکز و مناطق 5 گانه تایید

-نامه وارده شماره 5972 -1402 موضوع اصلاح و بهبود فرآیندهای حوزه معاونت برنامه ریزی