-دستور کار کمیسیون عمران و شهرسازی آبان ماه 1402

-نامه وارده شماره 4695-1402/6/30 و شهرداری 136663 در خصوص اعمال تخفیفات ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نامشخص

 -منطقه2-نامه وارده شماره 5208-1402/7/20 و شهرداری 153739 آقای سیداحمد حسینی تایید

-نامه 5238 در خصوص پرونده مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان نامشخص

-منطقه2-نامه وارده شماره 5332-1402/7/25 و شهرداری 157341 آقای شجاع حیدری

-منطقه3-نامه وارده شماره 5423-1402/7/29 و شهرداری 160329 خانم مریم سام زاده کرمانی

-منطقه5-نامه وارده شماره 5425-1402/7/29 و شهرداری 160362 آقای بهرام مهرابیان

-نامه وارده شماره 5456-1402/7/29 و شهرداری 161168 آقای علیرضا ایراندوست

-منطقه 1-نامه وارده شماره 5503-1402/7/30 آقای غلامرضا سرانگری زاده

-منطقه3-نامه وارده شماره 5520-1402/7/30 و شهرداری 162423 آقای محمد طاهری

-منطقه2-نامه وارده شماره 5556-1402/8/1 و شهرداری 163265 آقای علیرضا ترک زاده

-منطقه2-نامه وارده شماره 5590-1402/8/3 و شهرداری 164737 آقایان معین جامی و علی محکمی

-نامه وارده شماره 5598-1402/8/3 صورتجلسه 202 جلسه شورای هماهنگی ترافیک استانداری کرمان مورخ 1402/7/26

-نامه وارده شماره 5715-1402/8/8 و شهرداری 169269 در خصوص پایان قرداد بهره برداری یک دستگاه اتوبوس

-نامه وارده شماره 5750-1402/8/9 و شهرداری 170662 ساکنان خیابان وحدت در بلوار 24 آذر

-نامه وارده شماره 5643-1402/8/7 مصوبات جلسه 202 شورای هماهنگی ترافیک استان مورخ 1402/7/26 از استانداری

-نامه 5301 در خصوص درخواست آقای علیرضا سجادی

-منطقه3-نامه وارده شماره 5520-1402/7/30 و شهرداری 162423 آقای محمد طاهری

-منطقه2-نامه وارده شماره 5556-1402/8/1 و شهرداری 163265 آقای علیرضا ترک زاده

-منطقه3-نامه وارده شماره 5583-1402/8/2 و شهرداری 164408 خانم مریم شمس الدین نگاری نسب

-منطقه2-نامه وارده شماره 5590-1402/8/3 و شهرداری 164737 آقایان معین جامی و علی محکمی

-منطقه2-نامه وارده شماره 5648-1402/8/4 و شهرداری 166539 آقای فواد شریفی راد

-منطقه5-نامه وارده شماره 5653-1402/8/6 و شهرداری 166853 خانم حمیده کمالی پور

-منطقه1-نامه وارده شماره 5678-1402/8/7 آقای علیرضا قاسمی

-منطقه2-نامه وارده شماره 5685-1402/8/7 و شهرداری 168061 خانم ثمین سیدی

-منطقه2-نامه وارده شماره 5675-1402/8/7 و شهرداری 167726 آقای امین زنگی آبادی

-منطقه3-نامه وارده شماره 5686-1402/8/7 و شهرداری 168064 خانم فاطمه لشکری

-منطقه2-نامه وارده شماره 5687-1402/8/7 و شهرداری 168079 آقایان علی محمد و محمد غفاری

-منطقه3-نامه وارده شماره 5723-1402/8/8 و شهرداری 169680 آقای رحمت الله سلجوقی

نامه 5301 در خصوص درخواست آقای علیرضا سجادی

-منطقه3-نامه وارده شماره 5520-1402/7/30 و شهرداری 162423 آقای محمد طاهری

-منطقه2-نامه وارده شماره 5556-1402/8/1 و شهرداری 163265 آقای علیرضا ترک زاده 5 -منطقه3-نامه وارده شماره 5583-1402/8/2 و شهرداری 164408 خانم مریم شمس الدین نگاری نسب

-منطقه2-نامه وارده شماره 5590-1402/8/3 و شهرداری 164737 آقایان معین جامی و علی محکمی

-منطقه2-نامه وارده شماره 5648-1402/8/4 و شهرداری 166539 آقای فواد شریفی راد تایید

-منطقه5-نامه وارده شماره 5653-1402/8/6 و شهرداری 166853 خانم حمیده کمالی پور تایید

-منطقه1-نامه وارده شماره 5678-1402/8/7 آقای علیرضا قاسمی نامشخص

-منطقه2-نامه وارده شماره 5685-1402/8/7 و شهرداری 168061 خانم ثمین سیدی

-منطقه2-نامه وارده شماره 5675-1402/8/7 و شهرداری 167726 آقای امین زنگی آبادی

-منطقه3-نامه وارده شماره 5686-1402/8/7 و شهرداری 168064 خانم فاطمه لشکری

-منطقه2-نامه وارده شماره 5687-1402/8/7 و شهرداری 168079 آقایان علی محمد و محمد غفاری

-منطقه3-نامه وارده شماره 5723-1402/8/8 و شهرداری 169680 آقای رحمت الله سلجوقی تایید

-نامه وارده شماره 5715-1402/8/8 و شهرداری 169269 در خصوص پایان قرداد بهره برداری یک دستگاه اتوبوس تایید

-نامه وارده شماره 5750-1402/8/9 و شهرداری 170662 ساکنان خیابان وحدت در بلوار 24 آذر

-نامه وارده شماره 5643-1402/8/7 مصوبات جلسه 202 شورای هماهنگی ترافیک استان مورخ 1402/7/26 از استانداری