-دستور کار کمیسیون حقوقی،نظارت و ارزیابی شهریور ماه 1402

-گزارش کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص پرونده اقای گیلانی

-نامه وارده شماره 3843-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 107964-1402/5/23 شهرداری کرمان در خصوص آقای محمدرضا کرمی در رابطه با اتمام مدت قرارداد خانه مسیری شهرداری که در آن زندگی می کنند تایید

-نامه وارده 3979-1402 در پاسخ به نامه شماره 112363-29/5/1402شهرداری کرمان درخصوص آقای بهرام مهرابیان در رابطه با ملک واقع در خیابان سادات خوشرو نامشخص

-نامه وارده شماره 3651-1402 در پاسخ به نامه شماره 101384-16/5/1402شهرداری کرمان درخصوص خانم حمیده کمالی در رابطه با ملک واقع در خیابان میرزا رضای کرمانی ، کوچه اول بازار مظفری

-نامه وارده شماره 3650-1402/5/16 و شهرداری 101381 آقای حسین منوچهری نامشخص

-نامه وارده شماره 3774-1402 در پاسخ به نامه شماره 105823-22/5/1402 شهرداری کرمان درخصوص آقای نادر نخعی در رابطه با ملک واقع در بلوار شاهد تایید

-نامه وارده شماره 3779-1402 در پاسخ به نامه شماره 106253-22/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم شهین پوریزدان پناه در رابطه با ملک واقع در خیابان 17 شهریور نامشخص

-نامه وارده شماره 3801-1402 در پاسخ به نامه شماره 107027-23/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم صدیقه حسنی در رابطه با ملک واقع در بلوار شاهد تایید

-نامه وارده شماره 3823-1402 در پاسخ به نامه شماره 107705-23/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای حسین دهقان در رابطه با اصالت توافقنامه

-نامه وارده شماره 3903-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 110734-1402/5/26 شهرداری کرمان در خصوص کارکرد آقای محمدجواد ایرانمنش تایید

-نامه وارده شماره 3907-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 111121-1402/5/28 شهرداری کرمان در خصوص آقای مهدی ملایی درختنجانی در رابطه با قطعه زمین محصور واقع در بلوار باستانی پاریزی شمالی نبش کوچه 34

-گزارش کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص پرونده اقای گیلانی

3 -گزارش در خصوص علل تاخیر پروژه تله کابین

-نامه وارده شماره 3823-1402 در پاسخ به نامه شماره 107705-23/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای حسین دهقان در رابطه با اصالت توافقنامه تایید

-نامه وارده شماره 3931-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 111326-28/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای غلامحسین شمس الدین سعید در رابطه با ملک واقع در خیابان خبرنگار ، کوچه شماره 19 ، تایید

-نامه وارده شماره 3967-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 111689-28/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای علی توکلی در رابطه با ضریب تعدیل مصوب هیأت وزیران ، نامشخص

-نامه وارده شماره 3978-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 112030-29/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص تهاتر املاک موسسه ملل با شهرداری کرمان نامشخص

-نامه وارده شماره4000-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 113453-30/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای اکبر توکلی در رابطه با ملک واقع در بلوار آیت الله هاشمی نبش خیابان خوارزمی نامشخص

-نامه وارده شماره 3745-1402/5/21 و شهرداری 104674 در خصوص پرداخت قدرالسهم برای اراضی وقفی مومن آباد نامشخص

-نامه 3821 پاسخ به نامه شماره 3599 شورای اسلامی شهر بابت اصلاحیه قرارداد با هیئت رزمندگان اسلام

-نامه وارده شماره 4023-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 114571-31/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم زهرا مهدی زاده در رابطه با سرقت یک دستگاه خودرو پراید

-نامه وارده شماره 4027-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 114941-31/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای علی اکبر زکی زاده در رابطه با ملک واقع در خیابان شهید دادبین کوچه شماره 11 ،

-نام وارده شماره 4108-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 116619-2/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای داریوش بخشی زاده در رابطه با ملک واقع در بلوار رسالت کوچه شماره 11

-بررسی گزارش کمیسیون ماده 100 در خصوص پرونده آقای گیلانی

-بررسی گزارش علل تاخیر پروژه تله کابین

-نامه 3821 پاسخ به نامه شماره 3599 شورای اسلامی شهر بابت اصلاحیه قرارداد با هیئت رزمندگان اسلام تایید

-نامه وارده شماره 4023-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 114571-31/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم زهرا مهدی زاده در رابطه با سرقت یک دستگاه خودرو پراید نامشخص

-نامه وارده شماره 4027-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 114941-31/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای علی اکبر زکی زاده در رابطه با ملک واقع در خیابان شهید دادبین کوچه شماره 11 ، نامشخص

-نام وارده شماره 4108-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 116619-2/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای داریوش بخشی زاده در رابطه با ملک واقع در بلوار رسالت کوچه شماره 11 نامشخص

-نامه وارده شماره 4167-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 117943-4/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای احمد قریه میرزایی در رابطه با ملک واقع در خیابان ادیب کوچه شماره 9 تایید

-نامه وارده شماره 4166-1402، به پیوست تصویر نامه شماره 12378/42/68-4/6/1402 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در خصوص بدهی شهرداری به مرکز آموزش علمی کاربردی نو بنیاد سیرجان ، نامشخص

-نامه وارده شماره 4179-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 119061-5/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای سجاد جاویدان منش در رابطه با شکوائیه آقای سجاد جاویدان منش بر علیه شهرداری و آحادی از پرسنل ، نامشخص

-نامه وارده شماره 4189-1402 ، به پیوست تصویر نامه شماره 12571/42/68-6/6/1402 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در خصوص موسسه فرهنگی و آموزشی بلدالامین در رابطه با ادعای موسسه مذکور مبنی بر صدور دستور رسیدگی و بررسی پرونده کمیسیون م نامشخص

-نامه وارده شماره 4251-1402،در پاسخ به نامه شماره 122503-9/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای رحمت الله شهسواری در رابطه با عدم همکاری نامبرده با شهرداری مبنی بر ابطال پروانه تمدید ، نامشخص

-نامه وارده شماره 4253-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 122652-9/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای لطیفی مدیرعامل محترم موسسه مددکاری ایثارگران استان

-نامه وارده شماره 4267-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 123807-11/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای سید مهدی هاشمی در رابطه با قطعه زمین واقع در شهرک ارتش تایید

-نامه وارده شماره 4296-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 124958-13/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم مهدیه حصیبی در رابطه با قطعه زمین واقع در خیابان شهاب نامشخص

-نامه وارده شماره 4335-1402 ،در پاسخ به نامه شماره 125837-14/6/1402 شهرداری کرمان در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه تکالیف مواد 22 و 27 قانون هوای پاک