-دستور کار کمیسیون حقوقی،نظارت و ارزیابی مرداد ماه 1402

-نامه وارده 2921-1402 دادخواست آقای محسن نیک خواه راوری

-نامه وارده شماره 2943-1402 درخواست شرکت تابان تجارت راه ابریشم در خصوص مناقصه خرید چراغ های روشنایی سطح شهر کرمان، نامشخص

-نامه وارده شماره 2951-1402 در خصوص صدور پروانه در شهرک شهید همت ، نامشخص

-نامه وارده شماره 2959-1402 در خصوص ورثه مرحوم محمدحسن حسینعلی پور ،

-نامه وارده شماره 2987-1402 در خصوص درخواست آقایان علیرضا دریایی و میرگنجانی ، نامشخص

-نامه وارده شماره 3096-1402 در خصوص ورثه ستوده نیا

-نامه وارده شماره 3115-1402 در خصوص خانم ها و آقایان جلیل زاده

-نامه وارده شماره 3147-1402 در خصوص تفام نامه همکاری فی ما بین شهرداری کرمان و کمیته امداد امام خمینی

-نامه وارده شماره 2951-1402 در خصوص صدور پروانه در شهرک شهید همت و درخواست شهرداری مبنی بر ابطال ان نامشخص

-نامه وارده شماره 2959-1402 در خصوص ورثه مرحوم محمدحسن حسینعلی پور ، نامشخص

-نامه وارده شماره 3096-1402 در خصوص ورثه ستوده نیا نامشخص

-نامه وارده شماره 3115-1402 در خصوص خانم ها و آقایان جلیل زاده

-نامه وارده شماره 2914-1402 در خصوص دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری آقای محسن نیکخواه راوری

-نامه وارده شماره 3147-1402 در خصوص تفام نامه همکاری فی ما بین شهرداری کرمان و کمیته امداد امام خمینی

-نامه وارده شماره 3092-1402 درخصوص آقای سیدعلیرضا انوری

-نامه وارده شماره 3240-1402 در خصوص آقای احمد سهرابی

-نامه وارده شماره 3219-1402 در خصوص آقای توکلی

-نامه وارده شماره 3213-1402در خصوص آقای یدالله شاهرخی

-نامه وارده شماره 3229-1402در خصوص آقای عباسعلی میر گنجانی .

-نامه وارده شماره 3367-1402 در خصوص آقای حمید پور مرادی کرمانی

-انتخاب هیات رئیسه سال سوم دوره ششم نامشخص

-نامه وارده شماره 3115-1402 در خصوص خانم ها و آقایان جلیل زاده نامشخص

-نامه وارده شماره 2914-1402 در خصوص دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری آقای محسن نیکخواه راوری

-نامه وارده شماره 3147-1402 در خصوص تفام نامه همکاری فی ما بین شهرداری کرمان و کمیته امداد امام خمینی نامشخص

-نامه وارده شماره 3092-1402 درخصوص آقای سیدعلیرضا انوری نامشخص

-نامه وارده شماره 3240-1402 در خصوص آقای احمد سهرابی نامشخص

-نامه وارده شماره 3219-1402 در خصوص آقای توکلی نامشخص

-نامه وارده شماره 3213-1402در خصوص آقای یدالله شاهرخی نامشخص

-نامه وارده شماره 3229-1402در خصوص آقای عباسعلی میر گنجانی .

-نامه وارده شماره 3367-1402 در خصوص آقای حمید پور مرادی کرمانی

-محرمانه

-انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی (سال سوم) دوره ششم نامشخص

-بررسی علل تاخیر پروژه تله کابین و هتل بام نامشخص

-نامه وارده 1951-1402 موضوع تخصیص پساب فاضلاب به شهرداری کرمان نامشخص

-نامه صادره شماره 3677-1402 مکاتبه با دیوان در خصوص ابطال بند 1 صورتجلسه شماره – آقای محسن نیکخواه راوری نامشخص

-نامه وارده شماره 3229-1402در خصوص آقای عباسعلی میر گنجانی . تایید

-نامه وارده شماره 3367-1402 در خصوص آقای حمید پور مرادی کرمانی نامشخص

-محرمانه نامشخص

-نامه وارده شماره 3394-1402/5/4 آقای محمد مشتی نامشخص

-نامه وارده شماره 3548-1402 آقای جلیل رشید فرخی،

-نامه وارده شماره 3436-1402 درخصوص انعقاد قرارداد با برخی هیات های مذهبی

-نامه وارده 3583-1402 در خصوص حذف سامانه ستاد جهت کارهای هنری

-نامه وارده شماره 3664-1402 درخصوص درخواست آقای ناصر حاج محمدی

-تله کابین نامشخص

-هتل بام کرمان تایید

-هتل بام کرمان و تله کابین

-گزارش گل خانه شهرداری ،

-گزارش کمیسیون ماده 100در خصوص پروژه های سعید گیلانی،

-محرمانه تایید

-نامه صادره شماره 1489-1401 پیشرفت پروژه هتل بام تایید

-نامه وارده شماره 2702-1402 در پاسخ به نامه شماره 71597-10/4/1402 شهرداری کرمان درخصوص آقای امیر صفری در رابطه با ملک واقع در خیابان سرباز حاشیه میدان بیرم آباد ، نامشخص

-نامه وارده شماره 2730-1402 در پاسخ به نامه شماره 72399-10/4/1402 شهرداری کرمان درخصوص آقای حسین صنعتی در رابطه با ملک واقع در خیابان باهنر ،

-نامه وارده شماره 3436-1402 در پاسخ به نامه شماره 94430-8/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم با برخی هیات های مذهبی ، نامشخص

-نامه وارده شماره 3548-1402 ، در پاسخ به نامه شماره 98270-14/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص سهم شهرداری از تفکیکی ملک آقای جلیل رشید فرخی ، نامشخص

-نامه وارده شماره 3584-1402 در پاسخ به نامه شماره 99850-15/5/1402 شهرداری کرمان درخصوص آقای ابراهیم شمسی گوشکی در رابطه با ملک واقع در خیابان شهید چمران تایید

-نامه وارده شماره 3583-1402 در پاسخ به نامه شماره 99787-15/5/1402شهرداری کرمان در خصوص حذف سامانه ستاد از روند عقد قرارداد با هنرمندان تایید

-نامه وارده شماره 3547-1402 در پاسخ به نامه شماره 98258-14/5/1402شهرداری کرمان درخصوص آقای بهرام مهرابیان در رابطه با ملک واقع در خیابان سادات خوشرو

-نامه وارده شماره 3651-1402 در پاسخ به نامه شماره 101384-16/5/1402شهرداری کرمان درخصوص خانم حمیده کمالی در رابطه با ملک واقع در خیابان میرزا رضای کرمانی ، کوچه اول بازار مظفری

-نامه وارده شماره 3664-1402 در پاسخ به نامه شماره 101752-17/5/1402 شهرداری کرمان درخصوص آقای ناصر حاج محمدی در رابطه با ملک واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی تایید

-نامه وارده شماره 3744-1402 در پاسخ به نامه شماره 104672-21/5/1402 شهرداری کرمان درخصوص آقای محسن زندوکیلی در رابطه با ملک واقع در شهرک ایرانمنش نامشخص

-نامه وارده شماره 3779-1402 در پاسخ به نامه شماره 106253-22/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم شهین پوریزدان پناه در رابطه با ملک واقع در خیابان 17 شهریور

-نامه وارده شماره 3801-1402 در پاسخ به نامه شماره 107027-23/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم صدیقه حسنی در رابطه با ملک واقع در بلوار شاهد

-نامه وارده 3802-1402 در پاسخ به نامه شماره 107028-23/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص خانم صغری نظری و آقای حسن صفوی نامشخص

-نامه وارده شماره 3823-1402 در پاسخ به نامه شماره 107705-23/5/1402 شهرداری کرمان در خصوص آقای حسین دهقان در رابطه با اصالت توافقنامه