-دستور کار کمیسیون حقوقی،نظارت و ارزیابی تیر ماه 1402

-نامه وارده شماره 1619-1402 در خصوص آقای خضرایی

-نامه وارده شماره 2185-1402 درخواست مهندس محسن نیک خواری راوری در محاسبه عوارض پروانه ساختمانی در سال 1401 نامشخص

-نامه وارده شماره 2427-1402 درخواست آقای محسن نیکخواه راوری ، نامشخص

-نامه وارده شماره 2336-1402 در خصوص ملک موقوفه پلاک 1531 اصلی ( موقوفه شالباف – خانم ایرانمنش ) نامشخص

-نامه وارده شماره 2357-1402 در خصوص تخلفات مناقصه چراغهای روشنایی سطح شهر کرمان

-نامه وارده شماره 2359-1402 آقای محمود کریمی نامشخص

-نامه وارده شماره 2369-1402 در خصوص لیست سامانه های الکترونیکی و امکان دسترسی بر خط به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی و …

-نامه وارده شماره 2312-1402 درخصوص کانون تبلیغاتی آبان ، نامشخص

-نامه وارده شماره 2496-1402 در خصوص افسانه پیرمرادلو ، تایید

-نامه وارده شماره 2482-1402در خصوص رای دیوان موضوع مراکز بهداشتی درمانی

-نامه وارده شماره 1619-1402 در خصوص آقای خضرایی تایید

-نامه وارده شماره 2357-1402 در خصوص تخلفات مناقصه چراغهای روشنایی سطح شهر کرمان تایید

-نامه وارده شماره 2369-1402 در خصوص لیست سامانه های الکترونیکی و امکان دسترسی بر خط به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی و … تایید

-نامه وارده شماره 2482-1402در خصوص رای دیوان موضوع مراکز بهداشتی درمانی تایید

-نامه وارده2550-1402 در خصوص آقای امیر صادق زاده، تایید

-نامه وارده شماره 2604-1402 آقای جاویدان منش ، تایید

-نامه وارده شماره 2634-1402 در خصوص ارسال جوابیه دیوان عدالت، تایید

-نامه وارده شماره 6998-1402 در خصوص آقای کریم زاده تایید

-2249 درخصوص درخواست تعدادی از ساکنان شهرک جوادالائمه

2341پیرو نامه 34730مورخ 25/2/1402 دستورالعمل بند ت تبصره 6 قانون بودجه کشور نامشخص

-نامه وارده شماره 2914-1402 در خصوص دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری آقای محسن نیکخواه راوری

-نامه وارده شماره 2723-1402 در مورد ادعای اعضای تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما،

-نامه وارده شماره 2729-1402 در خصوص آقای عباس برجسته، نامشخص

-نامه وارده شماره 2766-1402 واگذاری 23 درصد پساب فاضلاب تولیدی شرکت آب و فاضلاب جهت آبیاری فضای ، نامشخص

-نامه وارده شماره 2852-1402 درخصوص ملک واقع در خیابان سرباز ، کوچه شماره 42 آقای مصطفی ملاحسینی ،

-2844 – پاسخ شهرداری در خصوص درخواست حامد رشیدی زاده

-نامه صادره 1028-1402 در خصوص پرونده آقایان گروهی ، بیجاری و عامری ، نامشخص

-نامه صادره شماره 1912-1402 در خصوص علی رضا دریایی ، میرگنجانی ،

-نامه صادره 2115-1402 در خصوص پرونده آقای گیلانی

نامه وارده شماره 3094-1402 در خصوص دادنامه مربوط به محمد مشتی کرمانی نامشخص

-نامه وارده شماره 2914-1402 در خصوص دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری آقای محسن نیکخواه راوری نامشخص

-نامه وارده شماره 2723-1402 در مورد ادعای اعضای تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما، تایید

-نامه وارده شماره 2852-1402 درخصوص ملک واقع در خیابان سرباز ، کوچه شماره 42 آقای مصطفی ملاحسینی ، تایید

-نامه وارده شماره 2844 – 1402 در خصوص درخواست آقای حامد رشیدی زاده تایید

-نامه وارده شماره 2943-1402 درخواست شرکت تابان تجارت راه ابریشم در خصوص مناقصه خرید چراغ های روشنایی سطح شهر کرمان،

-نامه وارده شماره 2951-1402 در خصوص صدور پروانه در شهرک شهید همت ،

-نامه وارده شماره 2959-1402 در خصوص ورثه مرحوم محمدحسن حسینعلی پور ،

-نامه وارده شماره 2987-1402 در خصوص درخواست آقایان علیرضا دریایی و میرگنجانی ،

-نامه صادره 2115-1402 در خصوص پرونده آقای گیلانی

-نامه وارده شماره2499-1402 درخصوص درخواست تعدادی از ساکنان شهرک جوالائمه

-نامه وارده شماره 2681-1402 درخصوص تابلوهای تبلیغاتی