مصوبات جلسه شماره 57 کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی مورخ 1401/8/1