مصوبات جلسه شماره 53 کمیسیون حقوقی نظارت و ارزیابی مورخ 1401/7/2